I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Sędzisławiu, gmina Marciszów, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 215/6
lis 26 2021
Bez kategorii

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Marciszów ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Sędzisławiu, gmina Marciszów, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 215/6

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w obrębie Sędzisław, gmina Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 215/6 o pow. 0,0145 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: Br-ŁIV – grunty rolne zabudowane.

Na działce posadowiony jest wolno stojący murowany budynek gospodarczy, jednokondygnacyjny z częściowym poddaszem nieużytkowym wraz z parterową przybudówką, kryty azbestem i dachówką, o powierzchni użytkowej 23,20 m2. Budynek wybudowany w 1952 r. (wg informacji z egib); w bardzo słabym stanie technicznym, do remontu kapitalnego. Dla budynku nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej.

Nieruchomość zlokalizowana jest w centralnej strefie wsi przy głównej drodze asfaltowej. Działka częściowo ogrodzona drewnianymi panelami, które stanowią ogrodzenie sąsiedniej nieruchomości. Działka bez uzbrojenia, ale w jej bezpośrednim otoczeniu, w drodze oraz w granicach sąsiednich działek, przebiega pełne uzbrojenie – sieć energetyczna, wodociągowa oraz kanalizacyjna.

Dla opisanej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta JG1K/00011569/5, w której jako właściciel ujawniona jest Gmina Marciszów; działy III i IV księgi wolne są od wpisów. Na nieruchomości nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem niej nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne. 

Nieruchomość objęta jest dwiema umowami dzierżawy, które wygasają z dniem 28.02.2022 r.

Teren, obejmujący ww. działkę, nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obowiązują następując zapisy: zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa.

Działka znajduje się w granicach historycznego układu ruralistycznego wsi Sędzisław oraz w granicach strefy obserwacji archeologicznej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9.000,00 brutto (sprzedaż zwolniona z podatku VAT).

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter) dnia 28 grudnia 2021 r. o godz.  11.00.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości: 1.000,00 zł na konto Gminy Marciszów  nr 82 8647 0007 0420 8673 2000 0005 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Jaworze – do dnia 22 grudnia 2021 r. Wadium należy wpłacać ze wskazaniem numeru działki.  Za datę wniesienia wadium, uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Marciszów.

W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej w formie aktu notarialnego.

W przypadku osób fizycznych (w tym wspólników spółek cywilnych i prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie) pozostających w związku małżeńskim, nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka upoważniającym do odpłatnego nabycia nieruchomości. 

Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego, zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby niepozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć do Komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim. W przypadku, gdy powyższe oświadczenia okazałyby się nieprawdziwe i nie doszłoby do zawarcia umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Marciszów.

Przedstawiciele osoby prawnej przystępującej do przetargu, zobowiązani są przedłożyć dokumenty tożsamości, upoważnienia do reprezentowania tej osoby prawnej oraz aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dokumenty stwierdzające tożsamość.

Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie i o rezygnacji z wszelkich roszczeń dotyczących stanu nieruchomości w przypadku jej nabycia.

Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości. Wznowienie granic nieruchomości na koszt i staraniem nabywcy.

W przypadku uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy sprzedaży przez nabywcę w ustalonym terminie, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Nieruchomość można obejrzeć 17 grudnia 2021 r. w godz. 10.00 – 13.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Szczegółowe informacje o przetargu pod nr tel. 75 741 0208, wew. 30. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w terminie wyznaczonym do dnia 19 listopada 2021 r. nie złożyły wniosku.

Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Marciszowie, zamieszczenie na stronie internetowej oraz w BIP tutejszego urzędu, w prasie internetowej www.czadrow.pl (Relacje Regionalne), a także w sposób zwyczajowo  przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sędzisław.

Wójt Gminy
Wiesław Cepielik

OŚWIADCZENIE (PDF)

Ostatnie aktualności