Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r., poz. 1282)

Wójt Gminy Marciszów

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY MARCISZÓW, 58-410 MARCISZÓW UL. SZKOLNA 6

PODINSPEKTOR DS. ORGANIZACYJNYCH I ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

1. NAZWA  I ADRES  JEDNOSTKI:

Urząd Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów

2. OKREŚLENIE  STANOWISKA  PRACY:

Podinspektor ds. organizacyjnych i archiwum zakładowego.

3. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. wykształcenie wyższe, preferowane administracja
 2. co najmniej 3 letni staż pracy,
 3. ukończony kurs archiwalno-kancelaryjny I stopnia,
 4. obywatelstwo polskie,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 9. znajomość przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań na w/w stanowisku, przede wszystkim: ustawy o samorządzie gminnym, o narodowym zasobie archiwalnym                       i archiwach, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, o pracownikach samorządowych, o zarządzaniu kryzysowym oraz pozostałych niezbędnych do wykonywania powierzonych obowiązków.                  

4. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. posiadanie cech osobowości takich, jak: wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, komunikatywność, dokładność, uprzejmość i życzliwość w kontaktach,
 2. posiadanie umiejętności takich, jak: znajomość obsługi komputera, w szczególności w zakresie pakietów biurowych, obsługa urządzeń biurowych,
 3. umiejętność pracy w zespole oraz organizacja pracy własnej,
 4. mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

5. OGÓLNY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

 1. obsługa sekretariatu kierownictwa urzędu oraz sprawy kancelaryjno- techniczne związane                 z   obsługą interesantów i pracowników urzędu,
 2. prowadzenie ewidencji korespondencji, czuwanie nad sprawnym obiegiem dokumentów                 i korespondencji urzędu,
 3. gromadzenie i właściwe przechowywanie korespondencji Wójta Gminy,
 4. prowadzenie rejestru delegacji służbowych,
 5. nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
 6. prowadzenie rejestru podań, delegacji i zwolnień lekarskich,
 7. obsługa narad i spotkań organizowanych przez Wójta Gminy lub Zastępcę Wójta,
 8. zaopatrywanie urzędu w niezbędny sprzęt, materiały, wyposażenie,
 9. zakup i prenumerata czasopism i wydawnictw,
 10. pomoc osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu spraw w urzędzie,
 11. udzielanie informacji interesantom urzędu gminy, a w razie potrzeby – kierowanie ich do właściwych stanowisk pracy,
 12. utrzymywanie w stałej aktualności tablic informacyjnych w Urzędzie Gminy,
 13. obsługa poczty elektronicznej oraz ePUAP,
 14. zamawianie pieczęci urzędowych, prowadzenie ich ewidencji oraz dokonywanie kasacji zużytych i zbędnych pieczęci,
 15. prowadzenie rozliczeń dotyczących rozmów telefonicznych z aparatów służbowych pracowników,
 16. zaopatrzenie pracowników utrzymujących czystość w Urzędzie w niezbędny sprzęt i środki czystości,
 17. prowadzenie korespondencji z Sądem oraz podstawowej dokumentacji związanej z osobami skazanymi przez Sądy w celu wykonywania nieodpłatnie, kontrolowanej pracy na cele społeczno-użyteczne,
 18. realizacja zadań wynikających z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych do tej ustawy:
 19. przejmowanie dokumentacji,
 20. przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie ewidencji,
 21. prowadzenie skontrum dokumentacji,
 22. porządkowanie przechowywanej dokumentacji, przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym,
 23. udostępnianie przechowywanej dokumentacji,
 24. inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu,
 25. przygotowywanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do właściwego archiwum państwowego,
 26. doradzanie pracownikom w zakresie właściwego, zgodnego z prawem, prowadzenia dokumentacji, jej przechowywania oraz przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego.
 27. realizacja zadań związanych z  obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym, m.in.:
 • przygotowanie i koordynowanie procedur planowania cywilnego oraz opracowanie                               i uaktualnianie gminnego planu obrony cywilnej,
 • przygotowanie i szkolenie pracowników na potrzeby obronne,
 • prowadzenie akcji kurierskiej,
 • nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obrony państwa,
 • opracowywanie rocznych planów działania w dziedzinie obronności oraz OC i zarządzania kryzysowego,
 • prowadzenie magazynu OC oraz dokumentacji magazynowej,
 • stałe aktualizowanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego,
 • aktualizacja bazy danych na potrzeby zarządzania kryzysowego,
 • planowanie i przygotowywanie działań w przypadku wystąpienia miejscowych zagrożeń oraz zapobieganie i reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych,
 • przygotowywanie i zapewnianie działania systemu ostrzegania i alarmowania oraz systemu powszechnego ostrzegania,
 • zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych na terenie gminy w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych w ustawach,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

6. WARUNKI PRACY:

 1. praca w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godzin tygodniowo);
 2. bezpośredni kontakt z klientami urzędu;
 3. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę;
 4. użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);

7. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Gminy w Marciszowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,                     w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, był niższy niż 6% .

8. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. list motywacyjny, z uzasadnieniem przystąpienia do naboru – odręcznie podpisany,
 2. CV z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej – odręcznie podpisany,
 3. kwestionariusz kandydata (do pobrania ze strony www.bip.marciszow.pl zakładka oferty pracy);
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
 6. dodatkowo inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń/certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, zakresy obowiązków, opinie, itp.);
 7. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeżeli kandydat taki posiada),
 8. oświadczenie o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (do pobrania ze strony www.bip.marciszow.pl zakładka oferty pracy);
 9. oświadczenie o treści: „oświadczam, że nie byłam/em karana/y zakazem pełnienia funkcji, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych” (do pobrania ze strony www.bip.marciszow.pl zakładka oferty pracy);
 10. oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (do pobrania ze strony www.bip.marciszow.pl zakładka oferty pracy);
 11. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,

9. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta zlokalizowanym na parterze budynku w Urzędzie Gminy Marciszów lub przesłać na adres Urzędu Gminy ul. Szkolna 6, 58 – 410 Marciszów,                   w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na podinspektora ds. organizacyjnych i archiwum zakładowego”,  w terminie do 31.01.2022 roku (decyduje data wpływu do urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie terminu, w inny sposób, niż określony w ogłoszeniu oraz aplikacje niekompletne, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Wszystkie wymagane dokumenty muszą być sporządzone  w języku polskim. Dokumenty wydane w języku obcym należy przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego.

Informacje o ewentualnym rozstrzygnięciu zostaną upowszechnione w trybie i zakresie określonym
w art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych.

10. ETAPY NABORU:

Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Wójta Gminy Marciszów:

 1. I etap naboru: wybór osób spełniających wymagania niezbędne i formalne; osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
 2. II etap naboru: polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu.

11. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. umowa o pracę na czas nieokreślony może zostać poprzedzona umową o pracę na okres próbny lub umową o pracę na czas określony,
  1. wynagrodzenie ustalone zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz zgodnie                            z Zarządzeniem Wójta Gminy Marciszów w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Marciszów,
  1. planowany termin zatrudnienia:  luty 2022 r.
  1. Wójt zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny oraz przedłużenia terminu składania ofert pracy.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy z siedzibą w Marciszowie (58-410) przy ulicy Szkolnej 6.  Z administratorem można skontaktować się mailowo: gmina@marciszow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@marciszow.pl. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trzech miesięcy od zakończenia przyjmowania dokumentów; 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu Pracy oraz ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

Marciszów, dn. 17.01.2022 r.