Przewodniczący Rady Gminy Marciszów informuje

Szanowni Mieszkańcy Gminy Marciszów                                                                 

Informuję, że  w dniu 28 stycznia / piątek / 2021 roku godz. 9.00 odbędą się obrady XXXVI sesji w  trybie zdalnym bez udziału mieszkańców z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie sesji.

2/ Przedstawienie porządku obrad.

3/  Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.

4/ Podjęcie w trybie głosowania korespondencyjnego uchwał:

a/ zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marciszów na rok 2022,

b/ zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów na rok 2022,

c/ przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Marciszów na rok 2022”,

d/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, których przedmiotem jest to sama nieruchomość,

e/ zmiany Uchwały Nr XIX/129/2020 Rady Gminy Marciszów z dnia 28 sierpnia 2020 r.  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu oraz przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 14+150 – 115+104 w zakresie budowy chodnika w m. Marciszów”, 

f/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022,

g/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowościach: Ciechanowice, Domanów, Marciszów, Pastewnik, Pustelnik i Świdnik,

5/ Zatwierdzenie w trybie głosowania korespondencyjnego protokołu z poprzedniego posiedzenia.

6/ Informacja o wynikach w głosowaniu korespondencyjnym.

7/ Zamknięcie obrad sesji.

Z poważaniem

  Mirosław Wolak   

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów