Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2022

Wójta Gminy Marciszów z dnia 8 lutego 2022 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Ciechanowice, gmina Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 250/2 o pow. 0,1081 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane.

Działka zlokalizowana przy powiatowej drodze asfaltowej; teren nieogrodzony, o zróżnicowanej rzeźbie. Na terenie działki, przy granicy z drogą, posadowiony jest słup z napowietrzną linią elektroenergetyczną Nn. Działka posiada dostęp do podstawowych sieci infrastruktury. Bezpośrednie sąsiedztwo to tereny kolei, przepompownia wody oraz tereny budownictwa mieszkaniowego i usług.

Cena nieruchomości wynosi 33.000,00 netto (do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%).

Dla opisanej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta JG1K/00006767/5, w której jako właściciel ujawniona jest Gmina Marciszów; działy III i IV księgi wolne są od wpisów. Na nieruchomości nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem niej nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne.  

Teren, obejmujący ww. działkę, nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obowiązują następując zapisy: w części teren usług, w części tereny dopuszczalnego rozwoju osadnictwa oraz obszary harmonijnie kształtowanego krajobrazu kulturowego.

Działka objęta jest ochroną konserwatorską – znajduje się w granicach historycznego układu ruralistycznego oraz w granicach obszaru obserwacji archeologicznej wsi Ciechanowice, wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wyznacza się do dnia 25 marca 2022 r.

    Wójt Gminy

Wiesław Cepielik