I przetarg ustny nieograniczony

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Marciszów ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Ciechanowicach, gmina Marciszów

Lokal mieszkalny nr 10 o pow. użytkowej 20,97 m2,zlokalizowany na poddaszu wielorodzinnego budynku nr 75, składający się z jednego pokoju i pomieszczenia gospodarczego. Lokal bez  łazienki i toalety, z dostępnością do wc wspólnego znajdującego się na parterze budynku. Do lokalu przynależą pomieszczenia o łącznej powierzchni 7,57 m2, tj. piwnica o pow. 2,18 m2 oraz położona poza budynkiem mieszkalnym, w granicach nieruchomości gruntowej, w jednokondygnacyjnym budynku gospodarczym komórka o pow. 5,39 m2. Łączna powierzchnia lokalu i pomieszczeń przynależnych wynosi 28,54 m2. W lokalu znajduje się przyłącze wodne i kanał dymowy. Lokal wymaga generalnego remontu. Dla lokalu i budynku nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej.

Udział w nieruchomości wspólnej, tj. w działce gruntu oraz w częściach wspólnych budynku, wynosi 6,12 %.

Właścicielem lokalu wraz z przynależnym do niego gruntem jest Gmina Marciszów. Lokal wchodzi w skład nieruchomości gruntowej położonej w Ciechanowicach, gmina Marciszów, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 308 o pow. 0,0670 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta JG1K/00004159/6, działy III i IV księgi wolne są od wpisów. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów i budynków, to „Br-ŁIII – grunty rolne zabudowane”.

Na nieruchomości nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem niej nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne. 

Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marciszów dla ww. działki obowiązuje zapis: teren zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej.

Nieruchomość znajduje się w granicach historycznego układu ruralistycznego wsi Marciszów oraz w granicach strefy obserwacji archeologicznej.

Cena wywoławcza lokalu wynosi 12.000,00 zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT).

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter) dnia 16 marca 2022 r. o godz.  11.00.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości: 2.000,00 zł na konto Gminy Marciszów  nr 82 8647 0007 0420 8673 2000 0005 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Jaworze – do dnia 10 marca 2022 r.Za datę wniesienia wadium, uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Marciszów.

W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej w formie aktu notarialnego.

W przypadku osób fizycznych (w tym wspólników spółek cywilnych i prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie) pozostających w związku małżeńskim, nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka upoważniającym do odpłatnego nabycia nieruchomości. 

Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego, zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby niepozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć do Komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim. W przypadku, gdy powyższe oświadczenia okazałyby się nieprawdziwe i nie doszłoby do zawarcia umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Marciszów.

Przedstawiciele osoby prawnej przystępującej do przetargu, zobowiązani są przedłożyć dokumenty tożsamości, upoważnienia do reprezentowania tej osoby prawnej oraz aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dokumenty stwierdzające tożsamość.

Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się ze stanem nieruchomości i o rezygnacji z wszelkich roszczeń dotyczących stanu nieruchomości w przypadku jej nabycia.

Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, w tym przypadku nie mniej niż 120 zł.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości. W przypadku uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy sprzedaży przez nabywcę w ustalonym terminie, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Lokal można obejrzeć 4 marca 2022 r. w godz. 11.00 – 12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Szczegółowe informacje o przetargu pod nr tel. 75 741 0208, wew. 30. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w terminie wyznaczonym do dnia 9 lutego 2022 r., nie złożyły wniosku.

Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Marciszowie, zamieszczenie na stronie internetowej oraz w BIP tutejszego urzędu, w prasie internetowej www.czadrow.pl (Relacje Regionalne), a także w sposób zwyczajowo  przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Ciechanowice.

Wójt Gminy

Wiesław Cepielik