Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży

Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Świdnik, gmina Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 161 o pow. 0,0305 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: Br-PsIV – grunty rolne zabudowane.

Jest to działka o nieregularnym kształcie, długa i wąska. Nie jest możliwe wykorzystanie jej jako samodzielnej działki inwestycyjnej. Na działce znajduje się część budynku mieszkalnego będącego własnością właścicieli działek przyległych. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działki nr 82, 83 i 85/2, w oparciu o art. 37 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w celu poprawienia warunków zagospodarowania tejże nieruchomości.

Cena nieruchomości wynosi 16.000,00 netto (do ceny zostanie doliczony podatek  VAT w wysokości 23%).

Dla wyżej opisanej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta JG1K/00013864/7, w której jako właściciel ujawniona jest Gmina Marciszów; działy III i IV księgi wolne są od wpisów. Na nieruchomości nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem niej nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne.  

Teren, obejmujący ww. działkę, nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obowiązują następujące zapisy: tereny dopuszczalnego rozwoju osadnictwa oraz obszary harmonijnie kształtowanego krajobrazu kulturowego.

Działka nie jest objęta układem ruralistycznym; na jej terenie nie ma ustanowionych stanowisk archeologicznych; niewielka część działki znajduje się w granicach obszaru obserwacji archeologicznej. Działka znajduje się na obszarze chronionym Natura 2000, a także w otulinie Rudawskiego Parku Krajobrazowego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wyznacza się do dnia 31 marca 2022 r.

Wójt Gminy

Wiesław Cepielik