Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

OSP.2110.6.2022

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r., poz. 1282)

Wójt Gminy Marciszów

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY MARCISZÓW, 58-410 MARCISZÓW UL. SZKOLNA 6

INSPEKTOR DS. PROMOCJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

1. NAZWA  I ADRES  JEDNOSTKI:

Urząd Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów

2. OKREŚLENIE  STANOWISKA  PRACY:

Inspektor ds. promocji, kultury, sportu  i turystyki.

3. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. co najmniej 3 letni staż pracy,
 3. obywatelstwo polskie,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 8. znajomość przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań na w/w stanowisku.                      

4. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. posiadanie cech osobowości takich, jak: wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, komunikatywność, dokładność, uprzejmość i życzliwość w kontaktach,
 2. posiadanie umiejętności takich, jak: znajomość obsługi komputera, w szczególności w zakresie pakietów biurowych, obsługa urządzeń biurowych,
 3. umiejętność pracy w zespole oraz organizacja pracy własnej,
 4. mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

5. OGÓLNY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

 1. Organizowanie czasu wolnego oraz rozbudzanie wśród społeczności lokalnej potrzeby kulturalnego spędzania czasu wolnego, tworzenie wartości kulturalnych.
 2. Promowanie i propagowanie wartościowych zjawisk kulturalnych gminy w zakresie amatorskiej twórczości artystycznej, rozwój zainteresowań poprzez indywidualizację form aktywności.
 3. Działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie przeciwdziałania patologii, a w szczególności nikotynizmowi, alkoholizmowi i narkomanii.
 4. Organizowanie zabaw i zajęć sportowych, spektakli, konkursów, kursów, wystaw, spotkań.
 5. Tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju sportu i kultury fizycznej w gminie, a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
 6. Współdziałanie ze szkołami w zakresie rozwoju kultury fizycznej sportu wśród dzieci i młodzieży.
 7. Promocja walorów turystycznych gminy, opracowywanie materiałów promocyjnych i ich publikacja na stronach internetowych i mediach społecznościowych
 8. Przygotowywanie materiałów informacyjnych niezbędnych do wydawania opracowań o gminie.
 9. Udzielanie pomocy przy podejmowaniu przez członków lokalnej społeczności samodzielnej działalności związanej z turystyka wiejską oraz kulturą.
 10. Współpraca z radami sołeckimi w zakresie działalności prowadzonej w świetlicach wiejskich.
 11. Realizacja zadań i przedsięwzięć zaplanowanych przez rady sołeckie  w ramach funduszu sołeckiego, z działaniem wspomagającym Referatu RGKŚ  w zakresie zadań inwestycyjnych:
 12. weryfikacja wniosków złożonych przez rady sołecki zgodnie z założeniami wynikającymi z ustawy o funduszu sołeckim,
 13. realizacja wniosków złożonych przez rady sołeckie, zaakceptowanych przez Wójta i przyjętych do realizacji,
 14. przygotowywanie wniosków o zwrot w formie dotacji celowej, części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.
 15. Nadzór nad świetlicami wiejskimi (m.in. zaopatrywanie ich w niezbędny sprzęt, środki czystości).
 16. Wynajem świetlic wiejskich, w tym: koordynacja wynajmu, przygotowanie umów, przekazanie i odbiór wynajmowanej świetlicy, rozliczenie kaucji.
 17. Realizacja zadań z zakresu usług turystycznych i agroturystycznych.
 18. Podejmowanie i aktywizacja działań mających na celu wykorzystanie przez społeczność lokalną ukrytych atrakcji turystycznych gminy.
 19. Współpraca partnerska z innymi gminami, w tym z zagranicy.
 20. Współdziałanie, inicjowanie i udział w wymianie kulturalnej, sportowej i turystycznej pomiędzy organizacjami z kraju i za granicą.
 21. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym udzielanie dotacji dla stowarzyszeń, fundacji, organizacji pożytku publicznego.
 22. Prowadzenie rejestru instytucji kultury oraz stowarzyszeń,
 23. Prowadzenie spraw związanych z działalnością bibliotek (tworzenie, łączenie, przekształcanie i znoszenie), nadawanie im statutów oraz zapewnienie właściwych warunków działania.

6. WARUNKI PRACY:

 1. praca w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godzin tygodniowo);
 2. bezpośredni kontakt z klientami urzędu;
 3. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę;
 4. użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);

7. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Gminy w Marciszowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, był niższy niż 6% .

8. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. list motywacyjny, z uzasadnieniem przystąpienia do naboru – odręcznie podpisany,
 2. CV z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej – odręcznie podpisany,
 3. kwestionariusz kandydata (do pobrania ze strony www.bip.marciszow.pl zakładka oferty pracy);
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
 6. dodatkowo inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń/certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, zakresy obowiązków, opinie, itp.);
 7. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeżeli kandydat taki posiada),
 8. oświadczenie o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (do pobrania ze strony www.bip.marciszow.pl zakładka oferty pracy);
 9. oświadczenie o treści: „oświadczam, że nie byłam/em karana/y zakazem pełnienia funkcji, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych” (do pobrania ze strony www.bip.marciszow.pl zakładka oferty pracy);
 10. oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (do pobrania ze strony www.bip.marciszow.pl zakładka oferty pracy);
 11. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,

9. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta zlokalizowanym na parterze budynku w Urzędzie Gminy Marciszów lub przesłać na adres Urzędu Gminy ul. Szkolna 6, 58 – 410 Marciszów,  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na inspektora ds. promocji, kultury, sportu i turystyki”,  w terminie do 28.02.2022 roku (decyduje data wpływu do urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie terminu, w inny sposób, niż określony w ogłoszeniu oraz aplikacje niekompletne, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Wszystkie wymagane dokumenty muszą być sporządzone  w języku polskim. Dokumenty wydane w języku obcym należy przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego.

Informacje o ewentualnym rozstrzygnięciu zostaną upowszechnione w trybie i zakresie określonym
w art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych.

10. ETAPY NABORU:

Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Wójta Gminy Marciszów:

 1. I etap naboru: wybór osób spełniających wymagania niezbędne i formalne; osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
 2. II etap naboru: polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu.

11. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. umowa o pracę na czas nieokreślony może zostać poprzedzona umową o pracę na okres próbny lub umową o pracę na czas określony,
  1. wynagrodzenie ustalone zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Marciszów w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Marciszów,
  1. planowany termin zatrudnienia:  marzec 2022 r.
  1. Wójt zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny oraz przedłużenia terminu składania ofert pracy.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy z siedzibą w Marciszowie (58-410) przy ulicy Szkolnej 6.  Z administratorem można skontaktować się mailowo: gmina@marciszow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@marciszow.pl. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trzech miesięcy od zakończenia przyjmowania dokumentów; 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu Pracy oraz ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

Marciszów, dn. 17.02.2022 r.