NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OSP.2110.7.2022

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r., poz. 1282)

Wójt Gminy Marciszów

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY MARCISZÓW, 58-410 MARCISZÓW UL. SZKOLNA 6

INSPEKTOR DS. KADR I PŁAC

1. NAZWA  I ADRES  JEDNOSTKI:

Urząd Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów

2. OKREŚLENIE  STANOWISKA  PRACY:

Inspektor ds. kadr i płac

3. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. co najmniej 3 letni staż pracy,
 3. obywatelstwo polskie,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 8. znajomość przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań na w/w stanowisku.                      

4. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. posiadanie cech osobowości takich, jak: wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, komunikatywność, dokładność, uprzejmość i życzliwość w kontaktach,
 2. posiadanie umiejętności takich, jak: znajomość obsługi komputera, w szczególności w zakresie pakietów biurowych, obsługa urządzeń biurowych,
 3. umiejętność pracy w zespole oraz organizacja pracy własnej,
 4. mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

5. OGÓLNY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

 1. Sporządzanie  kalkulacji osobowego funduszu płac/roczne plany finansowe.
 2. Sporządzanie list płac pracowników urzędu.
 3. Naliczanie zasiłków chorobowych i innych dot. płac.
 4. Prowadzenie prawidłowej dokumentacji płacowej (ewidencjonowanie  list płac , sporządzanie deklaracji PIT,  sporządzanie deklaracji do ZUS).
 5. Naliczanie i czuwanie nad prawidłowością  innych naliczeń  płacowych.
 6. Sporządzanie dokumentów wewnętrznych  PK – miesięcznych w odniesieniu do  naliczeń płac, potraceń ZUS, składek na fundusz pracy, podatku od wynagrodzeń  i innych potraceń – na podstawie zbiorówki list płac i odniesienie danych  na odpowiednie konto syntetyczne i analityczne .
 7. Prowadzenie rozliczeń podatkowych  związanych z  naliczaniem płac  (naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, dokonywanie  rozliczenia  podatku  dochodowego pracowników, przekazywanie rozliczeń  deklaracji do US.
 8. Prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej osobowego funduszu płac.
 9. Prowadzenie ewidencji podatku VAT:
 10. rejestru zakupów,
 11. rejestru sprzedaży,
 12. rozliczanie podatku VAT z Urzędem Skarbowym,
 13. sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT.
 14. Wykonywanie całości spraw dotyczących środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:
 15. przyjmowanie na stan nowych środków trwałych (OT i PT),
 16. prowadzenie ewidencji analitycznej przy pomocy  programu komputerowego SIGID w zakresie środków trwałych i wyposażenia,
 17. dokonywanie na koniec roku odpisów umorzeniowych środków trwałych i wartości  niematerialnych,
 18. sporządzanie sprawozdań o stanie i ruchu środków trwałych,
 19. weryfikacja prawidłowości stanu ewidencyjnego środków trwałych nie podlegających spisowi z natury,
 20. rozliczanie arkuszy spisu z natury – inwentaryzacja środków trwałych.
 21. Prowadzenie ewidencji analitycznej – pozostałe środki trwałe w programie komputerowym:
 22. przyjmowanie na podstawie dowodów księgowych  (faktura VAT, rachunek, protokół    nieodpłatnego przekazania) na stan ewidencji ilościowo-wartościowej,
 23. sporządzanie dowodów wewnętrznych (druk MT i MN) – zmiana miejsca użytkowania,
 24. wypisywanie oświadczeń dla pracowników o przyjęciu odpowiedzialności za powierzony majątek,
 25. bieżąca aktualizacja spisów inwentarza w poszczególnych pomieszczeniach biurowych,
 26. prowadzenie ewidencji ilościowej dla wyposażenia w użytkowaniu, których wartość nie przekracza 500 zł.
 27. Prowadzenie akt osobowych pracowników urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami (z wyłączeniem kierownictwa urzędu i kierowników jednostek podległych).
 28. Sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, wystawianie świadectw pracy.
 29. Kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych.
 30. Sporządzanie planów urlopowych, ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych.
 31. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników urzędu.
 32. Ewidencja zwolnień lekarskich.
 33. Nadzór nad lekarskimi badaniami okresowymi pracowników.
 34. Organizowanie i nadzór nad szkoleniami z zakresu BHP.
 35. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach.
 36. Udzielanie pracownikom informacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 37. Sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, zestawień i raportów.
 38. Prowadzenie spraw dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 39. Wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

6. WARUNKI PRACY:

 1. praca w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godzin tygodniowo);
 2. bezpośredni kontakt z klientami urzędu;
 3. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę;
 4. użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);

7. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Gminy w Marciszowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, był niższy niż 6% .

8. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. list motywacyjny, z uzasadnieniem przystąpienia do naboru – odręcznie podpisany,
 2. CV z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej – odręcznie podpisany,
 3. kwestionariusz kandydata (do pobrania ze strony www.bip.marciszow.pl zakładka oferty pracy);
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
 6. dodatkowo inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń/certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, zakresy obowiązków, opinie, itp.);
 7. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeżeli kandydat taki posiada),
 8. oświadczenie o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (do pobrania ze strony www.bip.marciszow.pl zakładka oferty pracy);
 9. oświadczenie o treści: „oświadczam, że nie byłam/em karana/y zakazem pełnienia funkcji, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych” (do pobrania ze strony www.bip.marciszow.pl zakładka oferty pracy);
 10. oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (do pobrania ze strony www.bip.marciszow.pl zakładka oferty pracy);
 11. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,

9. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta zlokalizowanym na parterze budynku w Urzędzie Gminy Marciszów lub przesłać na adres Urzędu Gminy ul. Szkolna 6, 58 – 410 Marciszów, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na inspektora ds. kadr i płac”,  w terminie do 22.03.2022 roku (decyduje data wpływu do urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie terminu, w inny sposób, niż określony w ogłoszeniu oraz aplikacje niekompletne, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Wszystkie wymagane dokumenty muszą być sporządzone  w języku polskim. Dokumenty wydane w języku obcym należy przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego.

Informacje o ewentualnym rozstrzygnięciu zostaną upowszechnione w trybie i zakresie określonym
w art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych.

10. ETAPY NABORU:

Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Wójta Gminy Marciszów:

 1. I etap naboru: wybór osób spełniających wymagania niezbędne i formalne; osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
 2. II etap naboru: polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu.

11. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. umowa o pracę na czas nieokreślony może zostać poprzedzona umową o pracę na okres próbny lub umową o pracę na czas określony,
  1. wynagrodzenie ustalone zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Marciszów w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Marciszów,
  1. planowany termin zatrudnienia:  kwiecień 2022 r.
  1. Wójt zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny oraz przedłużenia terminu składania ofert pracy.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy z siedzibą w Marciszowie (58-410) przy ulicy Szkolnej 6.  Z administratorem można skontaktować się mailowo: gmina@marciszow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@marciszow.pl. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trzech miesięcy od zakończenia przyjmowania dokumentów; 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu Pracy oraz ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

Marciszów, dn. 11.03.2022 r.