Przewodniczący Rady Gminy Marciszów informuje

INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI

Informuję, że posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów w miesiącu marcu odbędą się w sali narad w Urzędzie Gminy w Marciszowie w następujących terminach:

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zdrowia – 21.03.2022 r. godz.10.00,

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

3. Spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kamiennej Górze.

4. Spotkanie z przedstawicielami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kamiennej Górze.   

5. Spotkanie z przedstawicielami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kamiennej Górze.   

6. Analiza i  opiniowanie projektów uchwał.

7. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Infrastruktury Technicznej  – 21.03.2022 r. godz.12.00,

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

3. Analiza i planowanie inwestycji drogowych.

4. Ocena oświetlenia na terenie gminy – przegląd dokumentacji, zapotrzebowanie, planowane inwestycje. 

5. Analiza i  opiniowanie projektów uchwał.

6. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Rewizyjna – 22.03.2022 r. godz. 13.30,

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

3. Funkcjonowanie OSP – środki finansowe przeznaczone w 2021 roku na poszczególne OSP i ich wykorzystanie, dokumentacja, doposażenie jednostek, sprawdzenie strażnic OSP – posiedzenie wyjazdowe. 

4. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

5. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki  – 23.03.2022 r. godz.11.00,

Proponowany porządek posiedzeń:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

3. Stan zawansowania realizacji Programu Poprawy Efektywności Kształcenia w Szkole Podstawowej w Marciszowie w roku szkolnym 2021/2022.

4. Analiza i  opiniowanie projektów uchwał.

5. Sprawy różne, wnioski.

Komisja Budżetu  – 23.03.2022 r. godz.13.00,

Proponowany porządek posiedzeń:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Sprawozdanie z działalności GOPS-u oraz określenie kierunków działań na 2022 rok.

4. Analiza i  opiniowanie projektów uchwał.

5. Sprawy różne, wnioski.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w obradach.

Mirosław Wolak   

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów

Informuję, że w dniu 25 marca / piątek / 2022 roku o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędą się obrady XXXVIII sesji Rady Gminy Marciszów z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie sesji.

2/ Powitanie.

3/ Stwierdzenie quorum.

4/ Przedstawienie porządku obrad.

5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.

8/ Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2021. 

9/ Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów w 2022 roku”,

b/ wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w budynku mieszkalnym w nr 80 w Ciechanowicach,

c/ rozpatrzenia petycji o w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Marciszów uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych w związku z Covid-19, 

d/ zmiany uchwały Rady Gminy Marciszów nr IX/49/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie   uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych oraz regulaminu korzystania z kaplicy cmentarnej w Gminie Marciszów,  

e/ przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok2022 w Gminie Marciszów, 

f/ ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy  w zakresie dożywiania” na lata 2022-2023,

g/ ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w schronisku dla osób bezdomnych, schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,  

h/ wyrażenia sprzeciwu Rady Gminy Marciszów wobec przebiegu proponowanych na terenie Gminy Marciszów wariantów trasy linii kolejowej dużych prędkości w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego,

i/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022,

10/ Sprawy różne.

11/ Zamknięcie obrad sesji.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w obradach.

Z poważaniem

Mirosław Wolak   

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów

Ostatnie aktualności