Wójt Gminy Marciszów informuje o naborze na wolne stanowisko pomocnicze

OSP.2110.8.2022

WÓJT GMINY MARCISZÓW

INFORMUJE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE I OBSŁUGI

W URZĘDZIE GMINY MARCISZÓW, 58-410 MARCISZÓW UL. SZKOLNA 6

KONSERWATOR-KIEROWCA CIĄGNIKA

1. NAZWA  I ADRES  JEDNOSTKI:

Urząd Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów

2. OKREŚLENIE  STANOWISKA  PRACY:

KONSERWATOR-KIEROWCA CIĄGNIKA

3. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. wykształcenie: co najmniej zasadnicze,
 2. prawo jazdy kat. B i T,
 3. obywatelstwo polskie,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

4. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Doświadczenie na podobnym stanowisku.
 2. Odpowiedzialność i sumienność.
 3. Dyspozycyjność.

5. OGÓLNY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

 1. Kierowanie ciągnikiem rolniczym wraz z osprzętem (np. przyczepy, kosiarki).
 2. Prace remontowo – naprawcze w ramach bieżącego utrzymania dróg.
 3. Składanie uzupełnionych i podpisanych kart drogowych oraz raportów dziennej pracy sprzętu.
 4. Wykonywanie drobnych napraw i remontów w budynkach i obiektach stanowiących własność gminy.
 5. W okresie zimowym utrzymywanie przejezdności dróg gminnych przy użyciu sprzętu będącego własnością gminy.
 6. Wykonywanie prac porządkowych i gospodarczych.

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. list motywacyjny,
 2. CV,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach,  
 5. oświadczenie o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych”,
 6. oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta zlokalizowanym na parterze budynku w Urzędzie Gminy Marciszów lub przesłać na adres Urzędu Gminy ul. Szkolna 6, 58 – 410 Marciszów,  w terminie do 01.04.2022 roku (decyduje data wpływu do urzędu).

7. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. wymiar czasu pracy: 1 etat,
 2. planowany termin zatrudnienia:  kwiecień 2022 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy z siedzibą w Marciszowie (58-410) przy ulicy Szkolnej 6.

 Z administratorem można skontaktować się mailowo: gmina@marciszow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@marciszow.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trzech miesięcy od zakończenia przyjmowania dokumentów;

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu Pracy oraz ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.