ZAPYTANIE CENOWE

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

( Dz.U. z 2021 r. poz.1129 ) na podstawie art.2 ust.1pkt 1 tej ustawy. Postępowanie

prowadzone jest na podstawie obowiązującego regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130.000 zł netto

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Marciszowie,
58-410 Marciszów,  ul. Szkolna 4b
zaprasza do złożenia ofert na:

 1.  Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:  dostawa „opasek bezpieczeństwa z funkcjami telemetrycznymi”- urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych – mieszkańców Gminy Marciszów powyżej 65 roku życia oraz świadczenie usługi obsługi systemu  przez Centrum Monitoringu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Mieszkańcom Gminy Marciszów- seniorom w wieku 65 lat i więcej którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia, zostanie zapewniony dostęp do „opaski bezpieczeństwa” połączonej z usługą całodobowej teleopieki przez Centrum Teleopieki:

 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
 2. Dostawę fabrycznie nowego sprzętu ( w prognozowanej liczbie 30 sztuk ) – opasek na nadgarstek spełniających co najmniej 3  wymagania określone w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, tj.:
  1. przycisk bezpieczeństwa,
  1. sygnał SOS, 
  1. detektor upadku.
  1. czujnik zdjęcia opaski,
  1. lokalizator GPS,
  1. funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  1. funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja)  wraz z kartą SIM (koszt zakupu karty SIM ponosi Wykonawca), które zapewnią seniorom możliwość wywołania sygnału SOS oraz kontakt głosowy z konsultantem telecentrum.

Ponadto:

– opaski bezpieczeństwa muszą zapewniać wysoki stopień  trwałości i odporność na zniszczenia  w związku z codziennym użytkowaniem. – klasa szczelności co najmniej IP 65

– zapięcie winno być trwałe, wytrzymałe i mocne uniemożliwiające przypadkowe odpięcie, z możliwością regulacji długości paska bez fizycznej ingerencji.

– minimalny czas pracy urządzenia w trybie ciągłym – 36 godzin; żywotność baterii – co najmniej 2 lata

– możliwość zdalnej i bezpłatnej aktualizacji oprogramowania opaski bezpieczeństwa bez konieczności obsługi serwisowej.

 •  Koszty związane z aktywacją numeru oraz abonament dla karty SIM powinny być zawarte w cenie dostawy.
 • Dostarczony sprzęt winien być wyposażony w kompletny zestaw: ładowarkę(zasilacz) i kabel zasilający.
 • Świadczenie usług całodobowej (24h) teleopieki dla użytkowników opasek, utrzymywanie telecentrum w gotowości w okresie obowiązywania umowy poprzez zatrudnienie odpowiedniej ilości przeszkolonych dyspozytorów spełniających wymogi określone w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 (ratowników medycznych, i/lub opiekunów medycznych i/lub pielęgniarek)   którzy zapewnią gwarancję świadczenia usługi w trybie 24/7/365. Zatrudniona kadra powinna być wyposażone w technologie informacyjno- komunikacyjne pozwalające na monitorowanie zgłoszeń SOS przychodzących od podopiecznych, automatyczną identyfikację osoby wzywającej pomocy, kontakt głosowy i przyzywania natychmiastowej pomocy po otrzymaniu sygnału.
 • Przeszkolenie użytkowników opasek oraz pracowników wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi urządzenia oraz zasad świadczenia usługi.
 • Wprowadzanie do bazy danych Wykonawcy danych identyfikujących użytkowników opasek, ich opiekunów prawnych i faktycznych oraz sytuacji zdrowotnej, w tym przyjmowanych na stałe leków i ich dawek z karty informacyjnej zawierającej również listę kontaktów oraz inne niezbędne dane dla rozpoczęcia i świadczenia właściwej usługi całodobowego monitoringu – niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego zgłoszenia o przekazaniu danemu użytkownikowi opaski i dotyczącej go wypełnionej karty informacyjnej, z zastrzeżeniem terminu 5 dni, o którym mowa w podpunkcie k. Zamawiający dopuszcza oddzielne ustalenia umowne regulujące zasady wprowadzania informacji do bazy danych, w tym zaangażowanie w proces pracowników Zamawiającego, uprzednio odpowiednio przeszkolonych przez Wykonawcę.
 • Zamawiający wymaga, by Wykonawca wskazał producenta oraz model wymaganych przedmiotów. Opaski winny posiadać oznaczenie CE.  Błędne wskazanie producenta lub modelu wymaganych produktów lub wskazanie produktu, który nie spełnia minimalnych wymogów określonych w zapytaniu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty w całości.   
 • Zapewnienie działającego sprzętu, opieki gwarancyjnej dostarczonego sprzętu oraz wsparcia technicznego przez cały okres obowiązywania umowy.
 1. Konfiguracja systemu monitoringu każdego użytkownika i wykonanie testu łączności urządzenia przed rozpoczęciem świadczenia teleopieki dla danego użytkownika opaski.
 • Rozpoczęcie świadczenia usługi pełnego monitoringu dla każdego użytkownika opaski bezpieczeństwa w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego przekazania mu urządzenia, z zastrzeżeniem początkowych terminów świadczenia usługi.
 • Dostarczenie Zamawiającemu wzorów druków kart informacyjnych dla użytkowników opasek, opatrzonych klauzulą w zakresie wyrażenia zgody na objęcie usługą monitoringu oraz przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Zapewnienie całodobowych dyżurów konsultantów spełniających wymogi określone w  Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, tj. ratownik medyczny opiekun medyczny, pielęgniarka.
 • Przedstawienie Zamawiającemu comiesięcznych  raportów o ilości i rodzaju podjętych działań w tym rodzaju podjętej interwencji i jej wyniku oraz ilości wywołanych sygnałów za pomocą „przycisku SOS” w całym okresie obowiązywania umowy.

3. Opis warunków udziału w postępowaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 • O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać osoby, które spełniają poniższe warunki:

a)  Posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w realizacji dostaw opasek bezpieczeństwa wraz z wykonywaniem usług obsługi (abonamentu teleopieki) opasek bezpieczeństwa, tj. zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert min. 2 usługi dla minimum 2 zamawiających, obejmujące każda z usług: dostawy co najmniej 30 opasek wraz ze świadczeniem usługi teleopieki przez okres co najmniej roku;

b)  wymagane jest prowadzenie przez Wykonawcę centrum całodobowego monitoringu posiadającego odpowiedni potencjał organizacyjno-techniczny.

c) wymagane jest potwierdzenie zatrudnienia posiadających odpowiednie kwalifikacje osób sprawujących całodobowy monitoring   (ratowników medycznych, opiekunów medycznych lub pielęgniarek) w prowadzonym centrum( wykaz osób wraz z ich kwalifikacjami, będzie stanowił załącznik do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą)

d) brak powiązań osobowych lub kapitałowych  z Zamawiającym – na podstawie oświadczenia.

e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

f) nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.

 • W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału określonych w pkt. 3.1 uczestnik postępowania składa:
 • wypełniony formularz ofertowy zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania;
 • referencje na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz na potwierdzenie posiadanego doświadczenia ocenianego w ramach kryteriów oceny ofert;
 • oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • karty katalogowe oferowanych urządzeń lub inne dokumenty na potwierdzenie posiadania przez opaski wymagań opisanych przez Zamawiającego w rozdziale 2 punkt 1 powyżej;   
 • dokumenty potwierdzające umocowanie osoby składającej ofertę.
 • Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

a. Cena (maksymalne wynagrodzenie całkowite): 80% 

W niniejszym kryterium Zamawiający przyzna punkty ofercie proporcjonalnie do wysokości kwoty całkowitego maksymalnego wynagrodzenia. Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie: 80 pkt. Punktacja zostanie wyliczona według wzoru:

(Oferta z najniższą ceną brutto / Cena oferty badanej brutto) x 80% x 100 = liczba punktów przyznanych Wykonawcy.

b. dodatkowa funkcjonalność: 10%

W niniejszym kryterium Zamawiający przyzna dodatkowe punkty ofercie, jeżeli Wykonawca zaoferuje, bez dodatkowej zapłaty dodatkową lub wyższą funkcjonalność sprzętu, ponad minimalny obligatoryjny wymóg Zamawiającego, który określony został w rozdziale 2 punkt 1. Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie: 10 pkt. Punktacja zostanie wyliczona według zasady:

 1. Brak dodatkowej funkcjonalności: 0 pkt
 2. Czujnik zdjęcia opaski – 4 pkt.
 3. Funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe – puls i saturacja: 4 pkt. ( po 2 punkty za każdą funkcjonalność)
 4. Wodoodporność urządzenia wyższa niż w klasie szczelności określonej przez Zamawiającego w rozdziale 2 punkt 1 – 2 pkt.

Oferowane urządzenie, wskazane w treści oferty, winno posiadać powyższe funkcjonalności na dzień składania ofert.

c . Doświadczenie: 10 %

W niniejszym kryterium Zamawiający przyzna dodatkowe punkty ofercie, jeżeli wykonawca wykonał lub stale wykonuje przez co najmniej rok usługę całodobowej teleopieki dla grupy co najmniej 30 osób dla min. 2 podmiotów w okresie 3 lat przed terminem składnia ofert ( każda z usług obejmowała dostawy co najmniej 30 opasek)

Wykonawca może otrzymać w tym kryterium maksymalnie: 10 pkt. 

Punktacja zostanie wyliczona według zasady:

 1. wykonanie 2 usług: 0 pkt
 2. wykonanie 3-5 usług: 5 pkt
 3. wykonanie 6 i więcej usług: 10 pkt

4. Dodatkowe wymagania Zamawiającego: Zamawiający żąda, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie udokumentował ( co najmniej składając stosowne oświadczenie), że użytkowane przez niego systemy teleinformatyczne są zgodne z wymogami:

– Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017 poz. 2247 ze zm.),

– Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w ochronie danych) (Dz.U. UE L 119)

5.Termin realizacji zamówienia: od 02.05.2022 r. do 31.12.2022 r.

6. Miejsce i termin złożenia oferty: Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej ul Szkolna 4b,58-410 Marciszów–  lub drogą mailową na adres gops@marciszow.pl  do dnia 11.04.2022 r., do godz.  9:00 (decyduje data i godzina wpływu do Ośrodka lub na adres mailowy).

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.04.2022 r. o godz. 11:00.

8. Warunki płatności: rachunek do umowy lub faktura.
Umowa będzie sporządzona z Gminą Marciszów z siedzibą w Marciszowie, przy
ul. Szkolnej 6, 58-410 Marciszów, NIP 6140102270 i działającym w jej imieniu Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Marciszowie przy ul. Szkolnej 4b

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami :Teresa Krajewska-Wiśniak.,

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od złożenia zamówienia bądź zmodyfikowania jego wielkości w szczególności w zakresie ilości zamawianych opasek, w przypadku większej lub mniejszej ilości zainteresowanych podopiecznych lub braku dostatecznych środków na realizację zamówienia.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych iwariantowych.

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz załączonych dokumentów. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, za wyjątkiem poprawienia w ofercie:

 • oczywistych omyłek pisarskich,
 • oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 • innych omyłek polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Zamawiający dopuszcza jednokrotne uzupełnienie na wezwanie Zamawiającego dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Załączniki

1. Oferta cenowa

Załącznik do  zapytania cenowego

OFERTA CENOWA

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
58-410 Marciszów, ul. Szkolna 4b

nazwa wykonawcy: ………….…………………………………..…………..……….………………………….

adres wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………..

adres e-mail wykonawcy: ……………………………………………………………………………………

telefon do kontaktu w sprawie złożonej oferty:………………………………………………………..

W odpowiedzi na zapytanie cenowe z dnia  ………………………. r. oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 1. Cenę netto ………………….. zł (słownie złotych ……………………….…….…) miesięcznie

Podatek VAT ………………. zł (słownie złotych ….…..…………………………) miesięcznie

Cenę brutto ………………….. zł (słownie złotych………………….……………..) miesięcznie


Jednocześnie oświadczam, iż akceptuję ramowe warunki realizacji przedmiotu umowy określone w zapytaniu cenowym.

                                                                                               ……………………….…………………..                         ……………………………………

      (miejscowość i data)                                                    (podpis przedstawiciela Wykonawcy)


ODPOWIEDZI NA PYTANIA W ZAPYTANIU CENOWYM
o wartości niższej od kwoty 130 000 zł netto
NA
Dostawa „opasek bezpieczeństwa” – urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób
starszych – mieszkańców Miasta Stargard w wieku 65 lat i więcej oraz świadczenie usługi obsługi
systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu

 1. „Ponieważ przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń z funkcjami telemetrycznymi, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby opaski posiadały funkcjonalności podstawowe dla opasek bezpieczeństwa takie jak posiadanie przycisku bezpieczeństwa oraz pomiaru pulsu i saturacji.”

Odp.; Zamawiający potwierdza, że możliwe jest spełnienie tylko trzech dowolnych funkcji opaski

 • Zamawiający wymaga, aby „opaski bezpieczeństwa muszą zapewniać wysoki stopień trwałości i odporność na zniszczenia w związku z codziennym użytkowaniem” – prosimy o potwierdzenie, że obudowa urządzenia ma być wykonana z miękkiego tworzywa sztucznego uniemożlwiającego zbicie lub pęknięcie urządzenia, zapewniającego odporność na upadek. Obudowa zewnętrzna opaski wykonana z cytotoksycznego oraz antyalergicznego materiału.

Odp. Zamawiający potwierdza, że zapis „przez zapewnienie wysokiego stopnia trwałości i odporność na zniszczenia w związku z codziennym użytkowaniem” należy rozumieć, że obudowa urządzenia ma być wykonana z miękkiego tworzywa sztucznego uniemożliwiającego zbicie lub pęknięcie urządzenia, zapewniającego odporność na upadek. Obudowa zewnętrzna opaski wykonana z cytotoksycznego oraz antyalergicznego materiału.

 • Zamawiający wymaga, aby „opaski bezpieczeństwa muszą zapewniać wysoki stopień trwałości i odporność na zniszczenia w związku z codziennym użytkowaniem – klasa szczelności co najmniej IP65” – prosimy o potwierdzenie, że chodzi o klasę min. IP67. IP65 nie zapewnia wodoodporności, wyłącznie odporność na zachlapania. Czy opaska ma zapewniać możliwość kąpieli w urządzeniu tj. posiadać klasę wodoszczelności na poziomi min. IP67? Z doświadczenia wykonawcy wynika, iż duża część upadków/ poślizgnięć użytkowników ma miejsce podczas kąpieli lub korzystania z prysznica, urządzenia wodoodporne nie muszą być zdejmowane na czas kąpieli, a ich funkcja wezwania pomocy ma większą skuteczność i zapewnia większe bezpieczeństwo.

Odp. Zamawiający informuje, że chodzi o klasę szczelności co najmniej IP 65

 • prosimy o potwierdzenie, że posiadanie klasy wodo-i pyłoszczelności IP 67 musi być potwierdzone odpowiednim certyfikatem złożonym wraz z ofertą, a nie wyłącznie deklaracją wykonawcy.

Odp. Zamawiający informuje, że oferent winien dostarczyć karty katalogowe oferowanych urządzeń lub inne dokumenty na potwierdzenie posiadania przez opaski wymagań opisanych przez Zamawiającego

 • Czy zamawiający przewiduje odrzucenie oferty wykonawcy, który złożył w ofercie nieprawdziwe informacje lub ofertę z rażąco niską ceną?

Odp. Zamawiający informuje Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.

Zamawiający potwierdza, że przewiduje odrzucenie oferty wykonawcy, który złożył w ofercie nieprawdziwe informacje lub ofertę z rażąco niską ceną dopiero po złożeniu wyjaśnień, o których mowa powyżej w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych

 • Dotyczy prowadzenia przez wykonawcę centrum całodobowego monitoringu, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ze względu na szczególny charakter realizowanej usługi, polegający m. in. na przetwarzaniu wrażliwych danych osobowych dotyczących stanu zdrowia zastrzega osobiste wykonanie zamówienia przez wykonawcę w zakresie świadczenia usługi całodobowego monitoringu/ teleopieki? Realizacja opieki i monitoringu seniorów przez podwykonawcę pozbawia Zamawiającego rzeczywistej kontroli nad przepływem danych, powoduje konieczność zawarcia umów przetwarzania danych osobowych z kolejnymi podmiotami.

Odp. Zamawiający wymaga aby Wykonawca prowadził całodobowe centrum monitoringu. Nie dopuszcza w tym zakresie podwykonawstwa. W ramach przedmiotowego zapytania ofertowego kluczowym zadaniem zamówienia jest całodobowy monitoring osób wyposażonych w „opaski bezpieczeństwa”, które są narzędziem w osiągnięciu głównego celu jakim jest zabezpieczenia zdrowia i życia seniorów.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA W ZAPYTANIU CENOWYM
o wartości niższej od kwoty 130 000 zł netto
na
Dostawa „opasek bezpieczeństwa” – urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych – mieszkańców Miasta Stargard w wieku 65 lat i więcej oraz świadczenie usługi obsługi
systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu

 1. Wnioskujemy o weryfikację kryterium Dodatkowe funkcjonalności pkt 1 ppkt 3) i wprowadzenie wymogu posiadania funkcji monitorujących podstawowe czynności życiowe — puls i saturacja jako obligatoryjnych wymogów – w przeciwnym razie Zamawiający może otrzymać tanią ofertę na tanie chińskie smartwatche, które nie spełniają podstawowych funkcjonalności urządzenia telemetrycznego, tj. pomiaru pulsu i saturacji. Jako dodatkową funkcjonalność w kryteriach oceny ofert można zaliczyć np. proste ładowanie indukcyjne, bez konieczności wpinania kabla ładującego do urządzenia, co może powodować trudności dla seniorów.

Odp. Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie.

 • Dotyczy przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego (użytkownicy opasek oraz pracownicy Zamawiającego) z zakresu obsługi urządzenia oraz zasad świadczenia usługi Zamawiający wskazał w Zapytaniu ofertowy, że wymaga przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego (użytkownicy opasek oraz pracownicy Zamawiającego) z zakresu obsługi urządzenia oraz zasad świadczenia usługi.
  Wnosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza spełnienie tego
  wymagania poprzez szkolenie prowadzone z wykorzystaniem środków elektronicznych służących do porozumiewania się na odległość (teleszkolenie).

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość przeszkolenia z obsługi opasek i teleopieki w formie online.

Przeszkolenie użytkowników opasek oraz pracowników wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi urządzenia oraz zasad świadczenia usługi z zastrzeżeniami, że przeszkolenie nastąpi w sposób i w terminach uzgodnionych z użytkownikami i z Zamawiającym.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA W ZAPYTANIU OFERTOWYM o wartości niższej od kwoty 130 000 zł netto NA Dostawa „opasek bezpieczeństwa”- urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych – mieszkańców gminy Marciszów w wieku 65 lat i więcej oraz świadczenie usługi obsługi systemu sprawowania całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu

1.Pytanie odnośnie punktu 2.1.a pkt 3) tj. wymogu Detektora upadku

„Odnośnie punktu 2.1.a pkt 3) tj. wymogu Detektora upadku Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że przez detektor upadku należy rozumieć funkcjonalność powodującą przesłanie sygnału w przypadku wykrycia upadku; w szczególności Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że tego wymagania nie należy rozumieć jako czujnika bezruchu (czujnika detekcji ruchu), który przesyła sygnał dopiero jeśli senior przez określony czas będzie pozostawać w bezruchu i dopiero po tym okresie generowany jest alarm do telecentrum, w przypadku tego typu funkcjonalności w razie rozpoznania ruchu przez opaskę po upadku – opaska nie wyśle informacji do ratownika, a ten nie podejmie należytego działania. Jest to zatem funkcjonalność innego rodzaju, która aktywuje się po dłuższym czasie od zdarzenia (upadku) rodzącego zagrożenie zdrowia lub życia. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zdarzeniem uruchomiającym funkcjonalność – wywołującym sygnał alarmowy do telecentrum jest sam upadek, omdlenie, nie zaś brak ruchu w określonym czasie po upadku, omdleniu.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza ,że przez detektor upadku należy rozumieć funkcjonalność powodującą przesłanie sygnału w przypadku wykrycia upadku seniora bez względu na jego przyczynę.

2. Pytanie Odnośnie punktu 3.1a) oaz punktu 4 o treści

„Wykonawca wnosi o modyfikacje wymagania i dopuszczenie powołania się zamówienia w trakcie realizacji wynikające z zawartych umów, niezależnie od okresu ich obowiązywania. Względnie wykonawca wnosi o potwierdzenie, że wymóg wykonania zamówienia dotyczy tylko części zamówienia polegającej na dostawie opasek, podczas gdy usługa teleopieki może być w toku wykonywania – niezależnie od okresu świadczenia tej usługi. Wykonawca wnosi o jego zniesienie i dopuszczenie powołania się zamówienia w trakcie realizacji wynikające z zawartych umów, niezależnie od okresu ich obowiązywania”

„O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać osoby, które spełniają poniższe warunki: Posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w realizacji dostaw opasek bezpieczeństwa wraz z wykonywaniem usług obsługi (abonamentu teleopieki) opasek bezpieczeństwa, tj. zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert min. 2 usługi dla minimum 2 zamawiających obejmujące każda z usług: dostawy co najmniej 30 opasek wraz ze świadczenie usługi teleopieki przez okres co najmniej roku”

„Niezależnie od powyższego Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że dla spełnienia wymogów w zakresie doświadczenia Wykonawcy może posłużyć się referencjami podmiotu, na którego zasobach polega, będącego podwykonawcą w realizacji Zamówienia w zakresie dotyczącym świadczenie usługi teleopieki. Względnie Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że dla spełnienia wymogów w zakresie doświadczenia Wykonawcy może posłużyć się referencjami podmiotu będącego konsorcjantem (w ramach konsorcjum dwóch wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), który

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza powoływanie się na zamówienia w trakcie realizacji.

Nie przewiduje zmian w części w opisie kryterium „Doświadczenie” w którym Zamawiający użył sformułowania „tj. zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert min. 2 usługi dla minimum 2 zamawiających, obejmujące każda z usług: dostawy co najmniej 30 opasek wraz ze świadczeniem usługi teleopieki przez okres co najmniej roku;”

Zamawiający informuje, że wymaga aby Wykonawca prowadził całodobowe centrum monitoringu. Nie dopuszcza w tym zakresie podwykonawstwa. Odpowiedź jak dla pytania nr 3

3 .Pytanie Odnośnie punktu 3.1 b) i c) o treści:

„Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że prawidłowo interpretuje powyższe zapisy tj. że o zamówienie może ubiegać się podmiot nie posiadający własnego telecentrum, jednakże polegający na zasobach podmiotu świadczącego usługę telecentrum, który będzie w ramach tej usługi podwykonawcą Wykonawcy, jeżeli personel medyczny będzie zatrudniony u tego właśnie podwykonawcy będącego podmiotem leczniczym.”

„Względnie Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że powyższy wymóg jest również spełniony jeśli podmiot leczniczy, zatrudniający osoby wskazane w wymaganiach będzie konsorcjantem (w ramach konsorcjum dwóch wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), który w ramach podziału zadań między podmiotami wspólnie ubiegającymi się o udzielnie zamówienia realizuje usługę teleopieki.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga aby Wykonawca prowadził całodobowe centrum monitoringu. Nie dopuszcza w tym zakresie podwykonawstwa. W ramach przedmiotowego zapytania ofertowego kluczowym zadaniem zamówienia jest całodobowy monitoring osób wyposażonych w „opaski bezpieczeństwa”, które są narzędziem w osiągnięciu głównego celu jakim jest zabezpieczenia zdrowia i życia seniorów. Zgodnie z literaturą dotycząca zamówień publicznych za kluczowe części zamówienia należy uznać prace, które stanowią elementy danego zamówienia o takiej wadze i znaczeniu, że ich wykonanie wymaga osobistego zaangażowania wybranego wykonawcy, którego kompetencje oraz osobista odpowiedzialność wobec zamawiającego powinny zwiększyć szanse na wykonanie tego elementu, a w następstwie również całego przedmiotu zamówienia, z należytą starannością. Świadczenie usługi całodobowego monitoringu jest zatem bezspornie kluczową częścią przedmiotowego zadania. Będzie realizowane przez cały okres realizacji projektu w przeciwieństwie do wydania opasek, które są czynnością jednorazową. To od pracy wykwalifikowanych  pracowników centrum będzie zależało zdrowie i życie seniorów biorących udział w projekcie, a jest ono najważniejsze dla Zamawiającego.

Marciszów, 12 kwietnia 2022 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU
 
ZAPYTANIA CENOWEGO Z DNIA 31.03.2022 r.

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie,
58-410 Marciszów,  ul. Szkolna 4b


dotyczy zamówienia na dostawę „opasek bezpieczeństwa z funkcjami telemetrycznymi”- urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych – mieszkańców Gminy Marciszów powyżej 65 roku życia oraz świadczenie usługi obsługi systemu  przez Centrum Monitoringu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie (zwany dalej „Zamawiającym”) działając w oparciu o  pkt 8 Zapytania Cenowego z dnia 31.03.2022 r. na  dostawę „opasek bezpieczeństwa z funkcjami telemetrycznymi- urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych oraz świadczenie usługi obsługi systemu  przez Centrum Monitoringu” – unieważnia postępowanie. Zgodnie z powyższym Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

( Dz.U. z 2021 r. poz.1129 ) na podstawie art.2 ust.1pkt 1 tej ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie obowiązującego regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130.000 zł netto.