Przewodniczący Rady Gminy Marciszów informuje

Szanowni Mieszkańcy Gminy Marciszów
Informuję, że w dniu 29 kwietnia / piątek / 2022 roku o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędą się obrady XXXIX sesji Rady Gminy Marciszów z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie sesji.
2/ Powitanie.
3/ Stwierdzenie quorum.
4/ Przedstawienie porządku obrad.
5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.
8/ Bezpieczeństwo na terenie gminy.
9/ Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie za 2021 rok.
10/ Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok w gminie Marciszów.
11/ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 r. dla Gminy Marciszów.
12/ Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres do 29 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego tryby zawarcia umowy,

b/ zmiany uchwały Rady Gminy Marciszów nr XXXIII/194/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Świdniku, w granicach działki nr 161,

c/ przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Marciszów na lata 2022 – 2027,

d/ przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024 w gminie Marciszów,

e/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022,

13/ Sprawy różne.
14/ Zamknięcie obrad sesji.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w obradach.

Z poważaniem

Mirosław Wolak
Przewodniczący Rady Gminy Marciszów

Ostatnie aktualności