XL sesja Rady Gminy Marciszów

OSP.0002.5.2022 Marciszów, 20.05.2022 r.
Dot. zwołania XL sesji

Szanowni Mieszkańcy Gminy Marciszów


Informuję, że w dniu 27 maja / piątek / 2022 roku o godz. 11.00 w sali narad Urzędu
Gminy w Marciszowie odbędą się obrady XL sesji Rady Gminy Marciszów
z następującym porządkiem obrad:
1/ Otwarcie sesji.
2/ Powitanie.
3/ Stwierdzenie quorum.
4/ Przedstawienie porządku obrad.
5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.
8/ Raport o stanie Gminy Marciszów.
a/ Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Marciszów.
b/ debata nad raportem,
c/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy
Marciszów za rok 2021.
9/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
a/ przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego.
b/ zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2021 r.
c/ rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok.
d/ dyskusja nad sprawozdaniami.
e/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Marciszów za 2021 rok.
10/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2021 r. Wójtowi Gminy
Marciszów.
a/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marciszów o udzielenie
absolutorium za 2021 r. Wójtowi Gminy Marciszów.
b/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marciszów o udzielenie absolutorium za 2021 r. Wójtowi
Gminy Marciszów.
c/ dyskusja.
d/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marciszów
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
11/ Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Pastewniku,
b/ wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich
domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu,
c/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022,
d/ wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXXV/218/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia
29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciszów na lata
2022- 2032.
12/ Sprawy różne.
13/ Zamknięcie obrad sesji.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie
gminnym / tj. Dz.U. z 2022, poz.559 ze zmianami/ w debacie nad raportem o stanie gminy
mieszkańcy mogą zabrać głos, składając do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne
zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. 
Zgłoszenie można składać wg załączonego wzoru najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień,
na który zwołana została sesja,  tj. 26 maja 2022 r.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. 
Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego
Rady zgłoszenia.

Z poważaniem
Mirosław Wolak
Przewodniczący Rady Gminy Marciszów

Ostatnie aktualności