Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Rejestracji do CEEB muszą dokonać właściciele i zarządcy budynków, w których znajduje się źródło ciepła lub spalania paliw. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 554) niezłożenie deklaracji w określonym terminie będzie skutkowało grzywną.

Według danych udostępnionych przez GUNB złożonych zostało jedynie 50% deklaracji.

Deklarację można złożyć w formie: