Przebudowa ul. Dworcowej w Marciszowie

Wójt Gminy Marciszów informuje, że z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nasza gmina otrzymała zapewnienie o dofinansowaniu przebudowy układu drogowego przy ul. Dworcowej w Marciszowie.  Wysokość dofinansowania dla gminy wynosi 854. 455,47 zł.

Dotychczas gmina zleciła opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego koncepcję rozwiązań i podstawę wykonania ostatecznej dokumentacji i przeprowadzenia przebudowy.

Niniejszym przedstawiamy Państwu do zapoznania się wypracowaną koncepcją graficzną planowanej przebudowy. W ramach inwestycji zakłada się przebudowę istniejącego odcinka drogowego ul. Dworcowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 328 (od poczty) w kierunku gminnej bazy transportowej oraz przebudowę placu przed dworcem kolejowym.

Będący w realizacji program funkcjonalno-użytkowy zakłada oprócz przebudowy układu komunikacyjnego dróg wykonanie nowej kanalizacji deszczowej, nowego oświetlenia drogowego, budowę 43 miejsc parkingowych, budowę nowych przejść dla pieszych, budowę zatoki autobusowej oraz estetyczne zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury i zieleni.

Całkowity koszt zadania będzie znany po opracowaniu kompletnej dokumentacji i wykonaniu kosztorysu inwestorskiego. Oprócz dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w pozostałej brakującej części zadanie ma być realizowane w oparciu o środki własne z budżetu gminy.

Planuje się rozpoczęcie i zakończenie inwestycji w bieżącym roku po wyłonieniu wykonawcy robót w formule zaprojektuj-wybuduj.

Celem przedsięwzięcia jest realizacja nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa i parametrów technicznych układu drogowego, eliminacja barier i niezgodności w zakresie dostępności komunikacyjnej dla podróżnych, poprawa poziomu życia mieszkańców oraz poprawa ładu i estetyki.