XLI sesja Rady Gminy Marciszów

OSP.0002.6.2022 Marciszów, 15.06.2022 r.
Dot.zwołania XLI sesji

Szanowni Mieszkańcy Gminy Marciszów
Informuję, że w dniu 24 czerwca / piątek / 2022 roku o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędą się obrady XLI sesji Rady Gminy Marciszów z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie sesji.
2/ Powitanie.
3/ Stwierdzenie quorum.
4/ Przedstawienie porządku obrad.
5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.
8/ Opieka zdrowotna mieszkańców – zabezpieczenie potrzeb mieszkańców, ocena sytuacji zdrowotnej mieszkańców gminy.
9/ Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ nadania nazwy ulicy położonej we wsi Marciszów,

b/ udzielenia dotacji Mo-To Mateusz Ziajkiewcz na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków,

c/ określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy,

d/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022,

10/ Sprawy różne.
11/ Zamknięcie obrad sesji.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w obradach.

Z poważaniem
Dawid Chęciński
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marciszów