Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB do 30 czerwca

P R Z Y P O M I N A M Y
o obowiązku złożenia deklaracji do CEEB.

Rejestracji do CEEB muszą dokonać właściciele i zarządcy budynków, w których znajduje się źródło ciepła lub spalania paliw. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 554) niezłożenie deklaracji w określonym terminie będzie skutkowało grzywną.

Informujemy również, że ankieta dot. indywidualnych źródeł ogrzewania składana po wizycie ankieterów z Firmy „GrinIS”, nie zwalnia Państwa z obowiązku złożenia deklaracji do CEEB, którą  należy złożyć do końca czerwca 2022 r.