Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2022
Wójta Gminy Marciszów z dnia 7 lipca 2022 r.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Pastewnik, gmina Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 200/6 o pow. 0,0449 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: PsIV – pastwiska.
Działka o foremnym kształcie prostokąta, teren równy, płaski. Jest to grunt niezabudowany
z pozostałościami gruzowiska po przedwojennej zabudowie, porośnięty częściowo starymi drzewami owocowymi oraz samosiewnymi drzew liściastych. Dojazd drogą gruntową, wąską, słabo utrzymaną,
w odległości ok. 900 m od drogi asfaltowej.

Cena nieruchomości wynosi 5.000,00 zł (pięć tysięcy).

Dla opisanej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta JG1K/00025217/4, w której zgodnie
z zapisem w dziale II księgi wieczystej jako właściciel ujawniona jest Gmina Marciszów; działy III i IV księgi wolne są od wpisów. Na nieruchomości nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem niej nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne.

Teren, obejmujący ww. działkę, nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w jednostce planistycznej określonej jako tereny użytkowane rolniczo.

Działka objęta nie jest ochroną konserwatorską – nie jest to teren objęty układem ruralistycznym i na terenie nie ma ustanowionych stanowisk archeologicznych i obszaru obserwacji archeologicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wyznacza się do dnia 24 sierpnia 2022 r.

Wójt Gminy
Wiesław Cepielik

Ostatnie aktualności