Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2022

Wójta Gminy Marciszów z dnia 14 lipca 2022 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Wieściszowice, gmina Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 95/15 o pow. 0,0978 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: PsIV – pastwiska trwałe. Działka o kształcie wąskiego trójkąta, przy drodze gruntowej (dz. nr 189).

Teren porośnięty roślinnością trawiastą i pojedynczymi samosiejkami drzew. Działka bez uzbrojenia. Również w bezpośrednim sąsiedztwie brak infrastruktury technicznej. Energia elektryczna doprowadzona jest do nieruchomości znajdującej się w odległości ok. 250 m od granic przedmiotowej działki.

Cena nieruchomości wynosi 17.000,00 netto (do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%).

2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Wieściszowice, gmina Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 95/16 o pow. 0,0977 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: Ps IV – pastwiska trwałe. Działka o kształcie trapezu, przy drodze gruntowej (dz. nr 189).

Teren porośnięty roślinnością trawiastą i pojedynczymi samosiejkami drzew. Działka bez uzbrojenia. Również w bezpośrednim sąsiedztwie brak infrastruktury technicznej. Energia elektryczna doprowadzona jest do nieruchomości znajdującej się w odległości ok. 200 m od granic przedmiotowej działki.

Działka objęta jest ochroną konserwatorską – znajduje się częściowo w granicach chronionego obszaru układu ruralistycznego oraz w strefie obserwacji archeologicznej wsi Wieściszowice, wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

Cena nieruchomości wynosi 18.000,00 netto (do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%).

3.Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Wieściszowice, gmina Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 95/17 o pow. 0,0977 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: PsIV – pastwiska trwałe. Działka o kształcie trapezu, przy drodze gruntowej (dz. nr 190).

Teren porośnięty roślinnością trawiastą i pojedynczymi samosiejkami drzew. Działka bez uzbrojenia. Również w bezpośrednim sąsiedztwie brak infrastruktury technicznej. Energia elektryczna doprowadzona jest do nieruchomości znajdującej się w odległości ok. 200 m od granic przedmiotowej działki.

Działka objęta jest ochroną konserwatorską – znajduje się częściowo w granicach chronionego obszaru układu ruralistycznego oraz w strefie obserwacji archeologicznej wsi Wieściszowice, wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

Cena nieruchomości wynosi 18.000,00 netto (do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%).

4. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Wieściszowice, gmina Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 95/18 o pow. 0,0950 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: PsIV – pastwiska trwałe. Działka o kształcie trapezu, przy drodze gruntowej (dz. nr 190).

Teren porośnięty roślinnością trawiastą i pojedynczymi samosiejkami drzew. Działka bez uzbrojenia. Również w bezpośrednim sąsiedztwie brak infrastruktury technicznej. Energia elektryczna doprowadzona jest do nieruchomości znajdującej się w odległości ok. 100 m od granic przedmiotowej działki.

Działka objęta jest ochroną konserwatorską – znajduje się częściowo w granicach chronionego obszaru układu ruralistycznego oraz w strefie obserwacji archeologicznej wsi Wieściszowice, wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

Cena nieruchomości wynosi 16.000,00 netto (do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%).

Wyżej opisane nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Marciszów z dnia 29.10.2018 r. nr 27/2018 r. dla przedmiotowego terenu ustalone zostały warunki zabudowy – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (pięć budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą na działce nr 95/5). Jednocześnie w decyzji zapisano: droga znajdująca się na działce nr 190 nie jest użytkowana, nie posiada wytyczonej jezdni. Nie jest objęta zimowym i letnim utrzymaniem. Droga nie jest przewidziana do odtworzenia.

Dla opisanych nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta JG1K/00022675/1, w której jako właściciel ujawniona jest Gmina Marciszów; działy III i IV księgi wolne są od wpisów. Na nieruchomościach nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem nich nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne.  Nieruchomości objęte są umową dzierżawy na cele rolne – pastwisko, która wygasa z dniem 31.12.2024 r.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wyznacza się do dnia 31 sierpnia 2022 r.

   Wójt Gminy

Wiesław Cepielik

Ostatnie aktualności