Rozpoczęcie obsługi wniosków o wypłatę dodatku węglowego

GOPS Marciszów informuje
o rozpoczęciu obsługi wniosków o wypłatę dodatku węglowego dla mieszkańców Gminy Marciszów 

Wnioski można składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie osobiście w siedzibie ośrodka Marciszów ul. Szkolna 4b w godz. od 730 do 1530 lub drogą pocztową i drogą elektroniczną poprzez platformę E- PUAP.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. 

Przez gospodarstwo domowe rozumie się: 

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe)
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pellet, zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Wniosek o wypłatę dodatku trzeba złożyć do dnia 30 listopada 2022 r. Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wzór wniosku w załączeniu.

ZAPRASZAMY