I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Wieściszowicach, gmina Marciszów, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr: 95/15, 95/16, 95/17, 95/18

Marciszów, dnia 9 września 2022 r.


Wójt Gminy Marciszów ogłasza:
I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Wieściszowicach, gmina Marciszów, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr: 95/15, 95/16, 95/17, 95/18

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Wieściszowice, gmina Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 95/15 o pow. 0,0978 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: PsIV – pastwiska trwałe. Działka o kształcie wąskiego trójkąta, przy drodze gruntowej (dz. nr 189).
  Teren porośnięty roślinnością trawiastą i pojedynczymi samosiejkami drzew. Działka bez uzbrojenia. Również w bezpośrednim sąsiedztwie brak infrastruktury technicznej. Energia elektryczna doprowadzona jest do nieruchomości znajdującej się w odległości ok. 250 m od granic przedmiotowej działki.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 17.000,00 netto (do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%).

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Wieściszowice, gmina Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 95/16 o pow. 0,0977 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: PsIV – pastwiska trwałe. Działka o kształcie trapezu, przy drodze gruntowej (dz. nr 189).
  Teren porośnięty roślinnością trawiastą i pojedynczymi samosiejkami drzew. Działka bez uzbrojenia. Również w bezpośrednim sąsiedztwie brak infrastruktury technicznej. Energia elektryczna doprowadzona jest do nieruchomości znajdującej się w odległości ok. 200 m od granic przedmiotowej działki.
  Działka objęta jest ochroną konserwatorską – znajduje się częściowo w granicach chronionego obszaru układu ruralistycznego oraz w strefie obserwacji archeologicznej wsi Wieściszowice, wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 18.000,00 netto (do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%).

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Wieściszowice, gmina Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 95/17 o pow. 0,0977 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: PsIV – pastwiska trwałe. Działka o kształcie trapezu , przy drodze gruntowej (dz. nr 190).
  Teren porośnięty roślinnością trawiastą i pojedynczymi samosiejkami drzew. Działka bez uzbrojenia. Również w bezpośrednim sąsiedztwie brak infrastruktury technicznej. Energia elektryczna doprowadzona jest do nieruchomości znajdującej się w odległości ok. 200 m od granic przedmiotowej działki.
  Działka objęta jest ochroną konserwatorską – znajduje się częściowo w granicach chronionego obszaru układu ruralistycznego oraz w strefie obserwacji archeologicznej wsi Wieściszowice, wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 18.000,00 netto (do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%).

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Wieściszowice, gmina Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 95/18 o pow. 0,0950 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: PsIV – pastwiska trwałe. Działka o kształcie trapezu, przy drodze gruntowej (dz. nr 190).
  Teren porośnięty roślinnością trawiastą i pojedynczymi samosiejkami drzew. Działka bez uzbrojenia. Również w bezpośrednim sąsiedztwie brak infrastruktury technicznej. Energia elektryczna doprowadzona jest do nieruchomości znajdującej się w odległości ok. 100 m od granic przedmiotowej działki.
  Działka objęta jest ochroną konserwatorską – znajduje się częściowo w granicach chronionego obszaru układu ruralistycznego oraz w strefie obserwacji archeologicznej wsi Wieściszowice, wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 16.000,00 netto (do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%).

Teren, obejmujący ww. działki, nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Marciszów z dnia 29.10.2018 r. nr 27/2018 (PB.6730.15.2018) dla przedmiotowego terenu ustalone zostały warunki zabudowy – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (pięć budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą na działce nr 95/5) Jednocześnie w decyzji zapisano: droga znajdująca się na działce nr 190 nie jest użytkowana, nie posiada wytyczonej jezdni. Nie jest objęta zimowym i letnim utrzymaniem. Droga nie jest przewidywana do odtworzenia.

Dla opisanych nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta JG1K/00022675/1, w której jako właściciel ujawniona jest Gmina Marciszów; działy III i IV księgi wolne są od wpisów. Na nieruchomościach nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem nich nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne. Nieruchomości objęte są umową dzierżawy na cele rolne – pastwisko, która wygasa z dniem 31.12.2024 r.

Przetargi odbędą się w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter) dnia 12 października 2022 r.

 • działka nr 95/15 o godz. 9.00
 • działka nr 95/16 o godz. 10.00
 • działka nr 95/17 o godz. 11.30
 • działka nr 95/18 o godz. 13.00
  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości: 3.000,00 zł na każdą działkę, na konto Gminy Marciszów nr 82 8647 0007 0420 8673 2000 0005 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Jaworze – do dnia 6 października 2022 r. Wadium należy wpłacać ze wskazaniem odpowiedniego numeru działki. Za datę wniesienia wadium, uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Marciszów.
  W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej w formie aktu notarialnego.
W przypadku osób fizycznych (w tym wspólników spółek cywilnych i prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie) pozostających w związku małżeńskim, nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka upoważniającym do odpłatnego nabycia nieruchomości.

Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego, zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby niepozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć do Komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim. W przypadku, gdy powyższe oświadczenia okazałyby się nieprawdziwe i nie doszłoby do zawarcia umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Marciszów.
Przedstawiciele osoby prawnej przystępującej do przetargu, zobowiązani są przedłożyć dokumenty tożsamości, upoważnienia do reprezentowania tej osoby prawnej oraz aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dokumenty stwierdzające tożsamość.
Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie i o rezygnacji z wszelkich roszczeń dotyczących stanu nieruchomości w przypadku jej nabycia.
Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości. Wznowienie granic nieruchomości na koszt i staraniem nabywcy.
W przypadku uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy sprzedaży przez nabywcę w ustalonym terminie, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.
Szczegółowe informacje o przetargu pod nr tel. 75 741 0208, wew. 30. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w terminie wyznaczonym do dnia 31 sierpnia 2022 r. nie złożyły wniosku.
Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Marciszowie, zamieszczenie na stronie internetowej oraz w BIP tutejszego urzędu, w prasie internetowej www.relacjeregionalne.pl, a także w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wieściszowice.

Wójt Gminy
Wiesław Cepielik

Ostatnie aktualności