OGŁOSZENIE Wójta Gminy w sprawie konsultacji społecznych

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Marciszów
z dnia 15 września 2022 roku.

W sprawie: konsultacji społecznych projektu ”Rocznego Programu współpracy Gminy Marciszów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) na rok 2023.”

Na podstawie art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) Wójt Gminy Marciszów zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu ”Rocznego Programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) na rok 2023.”

Projekt programu dostępny jest na stronie internetowej www.marciszow.pl, www.bip.marciszow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji:
– nazwa i adres
– dane rejestrowe
– osoby uprawnione do reprezentowania organizacji
– nazwisko przedstawiciela zgłoszonego do udziału w konsultacjach

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 15 września 2022 r. do 15 października 2022 r. na adres: Gmina Marciszów ul. Szkolna 6, 58–410 Marciszów, e-mail: promocja@marciszow.pl, fax 75 7410208 wew. 37 bądź bezpośrednio w urzędzie gminy.

O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Urzędu Gminy w Marciszowie. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.
Za prowadzenie konsultacji odpowiada kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego w Urzędzie Gminy w Marciszowie.

Wójt Gminy Marciszów
Wiesław Cepielik

Sprawę prowadzi:
Łukaszun Aleksandra
Urząd Gminy Marciszów
Tel: 075/74 10 208 wew. 24
E-mail: promocja@marciszow.pl