INFORMACJA KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MARCISZOWIE o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego.

Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692), w związku z art. 36 §1 i §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz na podstawie Upoważnienia nr 90/2022 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzygnięć i decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji w imieniu Wójta Gminy Marciszów w sprawach dodatku węglowego zawiadamia się, iż załatwienie spraw związanych
z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego, złożonych od dnia 17 sierpnia 2022 r. nie nastąpi w terminie miesiąca.

Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie Marciszów i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Dolnośląskiego.

Gmina Marciszów złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków węglowych.

Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

Kierownik GOPS
Teresa Krajewska-Wiśniak