XLIV Sesja Rady Gminy Marciszów

Marciszów, 23.09.2022 r.

OSP.0002.9.2022
Dot. zwołania XLIV sesji

Szanowni Mieszkańcy Gminy Marciszów
Informuję, że w dniu 30 września / piątek / 2022 roku o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy
w Marciszowie odbędą się obrady XLIV sesji Rady Gminy Marciszów z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie sesji.
2/ Powitanie.
3/ Stwierdzenie quorum.
4/ Przedstawienie porządku obrad.
5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.
8/ Analiza realizacji budżetu za I półrocze 2022 roku.
9/ Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Pastewniku i Domanowie na okres do 5 lat,
b/ nieuwzględnienia petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy,
c/ rozpatrzenia skargi na działalność radnego Rady Gminy Marciszów,
d/ przekazania według właściwości skargi na bezczynność Wójta Gminy Marciszów,
e/ rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Marciszów w sprawie przebudowy ulicy Dworcowej
w Marciszowie,
f/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022,
g/ wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXXV/218/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciszów na lata 2022 – 2032,
10/ Sprawy różne.
11/ Zamknięcie obrad sesji.

Z poważaniem

Mirosław Wolak
Przewodniczący Rady Gminy Marciszów