XLV sesja Rady Gminy Marciszów

OSP.0002.10.2022

Marciszów, 21.10.2022 r.

Dot.zwołania XLV sesji

Szanowni Mieszkańcy Gminy Marciszów
Informuję, że w dniu 28 października / piątek / 2022 roku o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędą się obrady XLV sesji Rady Gminy Marciszów z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie sesji.
2/ Powitanie.
3/ Stwierdzenie quorum.
4/ Przedstawienie porządku obrad.
5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.
8/ Realizacja zadań oświatowych w gminie Marciszów – raport.
9/ Przygotowanie do zimowego utrzymania dróg.
10/ Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Marciszów,

b/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości,

c/ wprowadzenia zmiany do Uchwały Rady Gminy Marciszów Nr L/244/18 z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Marciszów,

d/ ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga specjalnego,

e/ ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla psychologa,

f/ uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn.zm.) na rok 2023,

g/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022,

h/ wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXXV/218/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciszów na lata 2022 – 2032,

i/ określenia stawek podatku od nieruchomości.

11/ Sprawy różne.
12/ Zamknięcie obrad sesji.

Z poważaniem

Mirosław Wolak
Przewodniczący Rady Gminy Marciszów

Ostatnie aktualności