I przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości w Domanowie i Pastewniku

Marciszów, dnia 31 października 2022 r.

RGKŚ.6845.23.2021

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Marciszów ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Marciszów:

  Lp.  Numer księgi wieczystej  Położenie nieruchomości (obręb),  numer działki  Powierzchnia działki(ek) przeznaczona do dzierżawyStan zagospodaro-wania  Cel oddania w dzierżawę    Opis nieruchomości  Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego i termin wnoszenia  Wadium  Godzina przetargu
12345678910
1JG1K/00012927/0  Pastewnik 398/1 – 0,9608 ha 398/2 – 0,0235 ha 436 – 11,4082 ha 439 – 3,2757 ha15,8797 ha        nieruchomość użytkowana rolniczocele rolneDziałki niezabudowane o łącznej powierzchni 15,8797 ha, położone w miejscowości Pastewnik. W skład wydzierżawianych działek wchodzą użytki w postaci: łąk trwałych klasy IV oraz pastwiska trwałe klasy IV i V. Umowa zostanie zawarta na okres do dwóch lat.    34.000,00 zł rocznie – do 30 czerwca każdego roku    5.000,00 zł    1000
2JG1K/00012927/0 JG1K/00012925/6  Pastewnik 445 – 4,5444 ha 454/2 – 23,7418 ha 454/4 – 7,0407 ha  35,3269 hanieruchomość użytkowana rolniczocele rolneDziałki niezabudowane o łącznej powierzchni 35,3269 ha, położone w miejscowości Pastewnik. W skład wydzierżawianych działek wchodzą użytki w postaci: łąk trwałych klasy IV i V oraz pastwiska trwałe klasy IV, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, rowy. Umowa zostanie zawarta na okres do dwóch lat.    49.000,00 zł rocznie – do 30 czerwca każdego roku    9.000,00 zł    1100
3JG1K/00012926/3  Domanów 15/1 – 1,8164 ha  część o pow. 1,4674 ha      nieruchomość użytkowana rolniczocele rolneCzęść działki niezabudowanej o powierzchni 1,4674 ha, położonej w miejscowości Domanów. W skład wydzierżawianej części działki wchodzą użytki w postaci: pastwiska trwałe klasy IV, rowy. Umowa zostanie zawarta na okres do dwóch lat.    3.000,00 zł rocznie – do 30 czerwca każdego roku    500,00 zł    1230
I przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę nieruchomości w Domanowie i Pastewniku

        Przetargi  odbędą się dnia 22 listopada 2022 r. w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter). Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest wniesienie wadium w pieniądzu na konto Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, Bank Spółdzielczy w Jaworze nr: 82 8647 0007 0420 8673 2000 0005 do dnia 18.11.2022 r. W tytule wpłaty wadium należy wpisać: „ WADIUM – przetarg na dzierżawę działek nr …….,”. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Marciszów. W przypadku wpłacania wadium przez inną osobę niż uczestnik przetargu, należy
w treści przelewu wskazać imię i nazwisko osoby, na rzecz której została dokonana wpłata.

Osoby przystępujące do przetargu mają obowiązek złożyć Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu pisemne oświadczenie o niezaleganiu z podatkami od nieruchomości i innymi opłatami wobec Gminy Marciszów.

Osoba która wygra przetarg nie może ubiegać się o zwolnienie z czynszu dzierżawnego nawet w przypadku klęsk żywiołowych. Proponowany okres dzierżawy: od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r. Stawki opłat mogą ulegać podwyższeniu nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, tzw. wskaźnik inflacji.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne (winny złożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem następujące dokumenty: umowę spółki, aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego nie starszy niż dwa miesiące od daty przetargu, aktualną listę wspólników oraz uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na dzierżawę nieruchomości – jeżeli jest wymagana). Jeżeli osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są złożyć pełnomocnictwo upoważniające ich do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość.

Dodatkowo, bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu należy złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i ogłoszeniem o przetargu oraz, że przyjmuje się je bez zastrzeżeń.  Druk oświadczenia do pobrania:  bip.marciszow.pl w kategorii „Nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa”.

Minimalne postąpienie w licytacjach wynosi 1.000,00 zł.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia umowy dzierżawy. Jeżeli osoba ta nie stawi się, bez usprawiedliwienia, w miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu w celu zawarcia umowy dzierżawy, Gmina może odstąpić od zawarcia tej umowy,
a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Z przeprowadzonych czynności sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący komisji przetargowej i jej członkowie. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.

Ewentualne wyznaczenie granic przedmiotu dzierżawy odbywa się staraniem i na koszt Dzierżawcy. Oprócz czynszu dzierżawnego, dzierżawca jest zobowiązany uiszczać podatek gruntowy związany z posiadaniem przedmiotowej nieruchomości.

Szczegółowe informacje o przetargach pod nr tel. 75 7410 208 wew. 30.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.   Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie: bip.marciszow.pl

Ogłoszenie o przetargach podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Marciszów, zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego urzędu: www.marciszow.pl i bip.marciszow.pl w kategorii „Nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa” oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Pastewnik i Domanów.

   Wójt Gminy

Wiesław Cepielik

Ostatnie aktualności