XLVI sesja Rady Gminy Marciszów
lis 18 2022
Bez kategorii

OSP.0002.11.2022

Marciszów, 18.11.2022 r.

Dot.zwołania XLVI sesji

Szanowni Mieszkańcy Gminy Marciszów
Informuję, że w dniu 25 listopada / piątek / 2022 roku o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy
w Marciszowie odbędą się obrady XLVI sesji Rady Gminy Marciszów z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie sesji.
2/ Powitanie.
3/ Stwierdzenie quorum.
4/ Przedstawienie porządku obrad.
5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.
8/ Analiza uwag do oświadczeń majątkowych.
9/ Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Marciszów,

b/ określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Marciszów,

c/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowościach: Marciszów, Domanów, Nagórnik, Pustelnik, Wieściszowice i Ciechanowice,

d/ obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2023,

e/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022,

f/ wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXXV/218/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciszów na lata 2022 – 2032,

g/ ustalenia wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2022,

h/ likwidacji ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ „Wodociągi Marciszowskie”,

10/ Sprawy różne.
11/ Zamknięcie obrad sesji.

Z poważaniem
Mirosław Wolak
Przewodniczący Rady Gminy Marciszów