Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, nieruchomości gruntowe położone w obrębie Pustelnik

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  1. Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Pustelnik, gmina Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 16/11 o pow. 0,0117 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: dr – drogi.

Działka 16/11 to wąski, wydłużony pas gruntu, usytuowany poniżej poziomu publicznej drogi dojazdowej; w części północno-zachodniej obejmuje część gruntowego wjazdu na przyległą działkę nr 16/8 – tu porośnięta jest roślinnością trawiastą, a poniżej porośnięta jest samosiewami zadrzewień i zakrzaczeń. Na działce znajduje się czynna studnia kopana z betonowym kręgiem, z której samowolnie korzysta osoba trzecia. Studnia nie jest ujawniona w dokumentacji geodezyjnej. Działka z trzech stron otoczona jest przez działkę nr 16/8.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 16/8, w oparciu o art. 37 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w celu poprawienia warunków zagospodarowania tejże nieruchomości.

Cena nieruchomości wynosi 8.700,00 netto (do ceny zostanie doliczony podatek  VAT w wysokości 23%).

  1. Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Pustelnik, gmina Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 181/2 o pow. 0,0286 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: dr – drogi.

Na działce znajduje się część kamiennego muru oporowego o łącznej długości ok. 33 m; przez przedmiotową działkę przebiega on na długości ok. 7,5 m. Działka 181/2 to wąski, wydłużony pas gruntu, usytuowany nieznacznie poniżej poziomu publicznej drogi dojazdowej; w części południowej kończy się niewielką skarpą z częścią opisanego wyżej kamiennego muru. Zachodnia granica działki znajduje się bardzo blisko a częściowo bezpośrednio przy zabudowaniach na przyległej działce 121/1.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 121/1, w oparciu o art. 37 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w celu poprawienia warunków zagospodarowania tejże nieruchomości.

Cena nieruchomości wynosi 11.500,00 netto (do ceny zostanie doliczony podatek  VAT w wysokości 23%).

Wyżej opisane nieruchomości objęte są księgą wieczystą JG1K/00013865/4, w której jako właściciel ujawniona jest Gmina Marciszów; działy III i IV księgi wolne są od wpisów. Na nieruchomościach nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem nich nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne.  

Dla wyżej opisanych nieruchomości nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obowiązują następujące zapisy: tereny dopuszczalnego rozwoju osadnictwa oraz obszary harmonijnie kształtowanego krajobrazu kulturowego.

Obie działki znajdują się w granicach chronionego obszaru układu ruralistycznego oraz obserwacji archeologicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wyznacza się do dnia 10 stycznia 2023 r.

   Wójt Gminy
Wiesław Cepielik

Ostatnie aktualności