XLVII sesja Rady Gminy Marciszów

OSP.0002.12.2022                                                                             Marciszów, 22.12.2022 r.

Dot. zwołania  XLVII sesji

 Szanowni Mieszkańcy Gminy Marciszów   

Informuję, że w dniu 29 grudnia / czwartek / 2022 roku o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędą się obrady XLVII sesji Rady Gminy Marciszów
z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie sesji.

2/ Powitanie.

3/ Stwierdzenie quorum.

4/ Przedstawienie porządku obrad.

5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.

8/ Sprawozdanie z prac Rady Gminy Marciszów za 2022 rok.

9/ Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości, 

b/ zmiany Uchwały Nr XIX/129/2020 Rady Gminy Marciszów z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu oraz przyjęcia do realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 14+150 – 115+104 w zakresie budowy chodnika w m. Marciszów”, 

c/ przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Marciszów na lata 2022 – 2032”, 

d/ przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Marciszów na lata 2023 – 2025”,

e/ rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy Marciszów, 

f/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022,

g/ ustalenia wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2022,

10/ Uchwalenie budżetu Gminy Marciszów na 2023 rok. 

a/ przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z uzasadnieniem Wójta,

b/ odczytanie opinii Komisji i wniosków radnych,

c/ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Marciszów projekcie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2023 wraz z opinią o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Marciszów przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok,

d/ przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii komisji i wniosków radnych,

e/ dyskusja nad projektem budżetu,

f/ głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

11/ Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Marciszów na lata 2023 – 2033.

a/ przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Marciszów na lata 2023 – 2033.

b/ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciszów na lata 2023-2033 przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Marciszów na 2023 rok,

c/ podjęcie uchwały w sprawie Przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Marciszów na lata 2023 – 2033.

12/ Sprawy różne.

13/ Zamknięcie obrad sesji.

                            Z poważaniem

Mirosław Wolak
Przewodniczący Rady Gminy Marciszów