Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacje w powiecie kamiennogórskim oraz roczny harmonogram dyżurów

System nieodpłatnej pomocy prawnej
w powiecie kamiennogórskim
w roku 2023.

Czym jest system nieodpłatnej pomocy?

System nieodpłatnej pomocy to publiczna inicjatywa, której celem jest zapewnienie równego dostępu do wymiaru sprawiedliwości wszystkim mieszkańcom Polski. Kierowany jest więc do osób, których sytuacja życiowa nie pozwala na skorzystanie z odpłatnej usługi prawnika.
Z nieodpłatnej pomocy mogą skorzystać także przedsiębiorcy samozatrudnieni, czyli prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

System nieodpłatnej pomocy składa się z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji.

Czym jest nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna kierowana jest do osób, które borykają się z problemem prawnym. Profesjonalny prawnik wskaże zainteresowanym obywatelom, jakie są ich prawa i obowiązki oraz pokaże sposób rozwiązania ich problemu prawnego.

Prawnik może także udzielić pomocy przy sporządzeniu odpowiednich pism takich jak pozew, pismo o zwolnienie z kosztów lub o ustanowienie adwokata z urzędu.

Porada prawna udzielana jest w przypadku, gdy problem, z którym boryka się obywatel, ma typowo prawny charakter. Porady prawnej udzielają  prawnicy z odpowiednim doświadczeniem, np. adwokaci, radcy prawni, aplikant radcowski lub adwokacki.

Czym jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatna porada obywatelska kierowana jest do osób borykających się z problemami, które nie mają natury wyłącznie prawnej. Doradca obywatelski (prawnik) analizuje problem wraz
z beneficjentem oraz przedstawia mu, jakie ma prawa i obowiązki. Poradnictwo obywatelskie ma szerszy zakres przedmiotowy niż poradnictwo prawne, gdyż odnosi się także do tych kwestii życia codziennego, które nie są uregulowane w legislacji. Charakteryzuje się ono także większym zaangażowaniem przede wszystkim przy sporządzeniu wraz z beneficjentem planu działania w danej sytuacji.

Doradca obywatelski (prawnik) wspiera osobę w samodzielnym rozwiązaniu problemu, a w razie potrzeby, sporządza z nim plan działania wyjścia z problematycznej sytuacji życiowej i pomaga
w wykonaniu go krok po kroku.

Porada obywatelska może, ale nie musi dotyczyć problemu typowo prawnego. W oparciu o analizę sytuacji doradca obywatelski (prawnik) udziela informacji i wskazuje różnorodne ścieżki postępowania, omawia ich wady i zalety, wskazuje gdzie i jakiej pomocy dalej szukać. Wybór ostatecznego rozwiązania należy do beneficjenta. Do decyzji beneficjenta pozostaje również wybór formy porady obywatelskiej.

Czym jest nieodpłatna mediacja?

Nieodpłatna mediacja kierowana jest do osób, które znajdują się w konflikcie. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator (prawnik), który pomaga stronom dojść do porozumienia, bez potrzeby stawania przed sądem.

Nieodpłatna mediacja jest rodzajem polubownego rozwiązywania sporu. Prowadzona jest w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Celem mediacji jest wypracowanie rozwiązania między stronami konfliktu poprzez dialog z udziałem mediatora (prawnika).

Mediator  może także pomóc obywatelowi w sporządzeniu projektu umowy o mediację, wniosku o jej przeprowadzenie przed sądem, wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej lub wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody, którą zawarto wcześniej podczas mediacji.

Nieodpłatna mediacja może zostać przeprowadzona zarówno na etapie przedsądowym, jak
i podczas trwania postępowania sądowego, o ile sąd nie skierował jeszcze stron na mediację w tej sprawie.

Organizacje pozarządowe prowadzące punkty nieodpłatnej pomocy podpisują umowę z mediatorem, który jest uprawniony do przeprowadzenia mediacji między stronami. Nieodpłatna mediacja jest udzielana także w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez adwokatów i radców prawnych, którzy jednocześnie mają uprawnienia mediatora.

Kto może skorzystać ze wszystkich form nieodpłatnej pomocy?

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja kierowane są do wszystkich obywateli, którzy nie mają możliwości opłacenia kosztów usługi prawnika. Przysługuje także przedsiębiorcom samozatrudnionym, czyli takim, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

Co należy wziąć ze sobą na poradę?

Osoba zainteresowania uzyskaniem porady składa pisemne oświadczenie, w którym deklaruje, że nie ma możliwości ponieść kosztów odpłatnej pomocy.

Natomiast beneficjent będący przedsiębiorcą składa:

  • pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść takich kosztów;
  • oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku;
  • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiegają się o nieodpłatną pomoc prawną oraz otrzymanej w ciągu dwóch poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia
    o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Informacje można także uzyskać w Starostwie Powiatowym telefonicznie pod numerem tel.  
75 64 100 (Kancelaria Ogólna), 75 64 254 (Sekretarz Powiatu) lub w Punkcie NPP w Kamiennej Górze nr 75 64 50 113 i w Lubawce 75 74 11 800.

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnej pomocy prawników.