XLVIII sesja Rady Gminy Marciszów

                                                                             Marciszów, 20.01.2023 r.

OSP.0002.1.2023 
Dot. zwołania  XLVIII sesji

 Szanowni Mieszkańcy Gminy Marciszów   

Informuję, że w dniu 27 stycznia / piątek / 2023 roku o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędą się obrady XLVIII sesji Rady Gminy Marciszów z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie sesji.

2/ Powitanie.

3/ Stwierdzenie quorum.

4/ Przedstawienie porządku obrad.

5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.

8/ Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marciszów na rok 2023,

b/ zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów na rok 2023,

c/ podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla  osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

d/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, 

e/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Świdniku,

f/ rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Marciszów, 

g/ rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Marciszów w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

h/ określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Marciszów,

i/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2023,

9/ Sprawy różne.

10/ Zamknięcie obrad sesji.

                         Z poważaniem
Mirosław Wolak
Przewodniczący Rady Gminy Marciszów