Zarządzenie Nr 11/2023 Wójta Gminy Marciszów z dnia 26.01.2023 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na  realizację zadań publicznych w 2023 roku dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie