Rekrutacja do przedszkola i klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Rodzice!

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), zarządzeniu Nr 13/2023 Wójta Gminy Marciszów z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów do przedszkola publicznego i klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024, dla których Gmina Marciszów jest organem prowadzącym oraz uchwale Nr XXV/151/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 stycznia 2021 r. w  sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola publicznego, prowadzonego przez Gminę Marciszów, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, a także uchwale Nr XXV/152/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym  do I  klasy publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

  REKRUTACJA  PRZEDSZKOLE  

Przedstawione poniżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy po raz pierwszy zapisują swoje dziecko do przedszkola w Gminie Marciszów lub chcą zmienić przedszkole. Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej placówki. Postepowanie rekrutacyjne do przedszkola samorządowego na rok szkolny 2023/2024 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu. Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2017-2020 oraz dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest wyłącznie na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej szkoły https://szkolamarciszow.edupage.org lub w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie.

  KRYTERIA  PRZYJĘĆ  DO  PRZEDSZKOLA  
 1. W pierwszej kolejności na wolne miejsca w przedszkolu przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Marciszów.
 2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Marciszów jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe określone przez Prawo Oświatowe:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:
Lp.KryteriaWartość punktowa
  1.Kandydat objęty obowiązkowym  rocznym przygotowaniem przedszkolnym, zamieszkały w danym obwodzie przedszkola.15  
2.Kandydat, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, studiują w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne. Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego/ prowadzącego działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne  rodzica samotnie wychowującego kandydata do przedszkola.10
3.Kandydat, którego rodzeństwo będzie  uczęszczało (na podstawie złożonej deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej) do tego samego przedszkola, w roku szkolnym, na  który jest prowadzona rekrutacja.3
4.Liczba zadeklarowanych godzin pobytu kandydata                    w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie.2
5.Kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.1

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia ww. kryteriów są odpowiednio:

 • oświadczenie rodziców/ca, opiekuna prawnego o: zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzeniu gospodarstwa rolnego, pobieraniu nauki w systemie dziennym.
 • oświadczenie rodzica, opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do przedszkola.
 • oświadczenie rodzica, opiekuna prawnego, zawarte we wniosku dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu.
 • oświadczenie rodzica, prawnego opiekuna o sytuacji dziecka/rodziny.
 • Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego mają przypisaną liczbę punktów.
 • Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Marciszów mogą być przyjmowani do przedszkola samorządowego, jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego i drugiego postępowania rekrutacyjnego, przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami.
  DOKUMENTY  I  OŚWIADCZENIA  POTWIERDZAJĄCE  SPEŁNIANIE  PRZEZ  KANDYDATA  KRYTERIÓW  PIERWSZEGO  I  DRUGIEGO ETAPU REKRUTACYJNEGO  

1. W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka łącznie z wnioskiem stosownych dokumentów i oświadczeń.

2. Wymagane dokumenty i oświadczenia są określone w formularzu wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego.

3. Dokumenty wymagane do wniosku składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

4. Odpis lub wyciąg z dokumentu może sporządzić urząd, który wydał dokument w oryginale.

5. Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

6. Oświadczenia, o których mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

    TERMINY  POSTĘPOWANIA  REKRUTACYJNEGO   ORAZ  POSTĘPOWANIA  UZUPEŁNIAJĄCEGO,  
A  TAKŻE TERMINY  SKŁADANIA  DOKUMENTÓW  DO  PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023/2024, DLA KTÓREGO  ORGANEM  PROWADZĄCYM JEST GMINA MARCISZÓW OKREŚLA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 13/2023 WÓJTA GMINY MARCISZÓW  Z DNIA 30 STYCZNIA 2023 R.  

Na podstawie art. 158 ust. 6, 7, 8 i 9 Prawo oświatowe:

 • do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic/prawny opiekun ma możliwość wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola,
 • do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia,
 • do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic/prawny opiekun może złożyć do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
 • do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, dyrektor rozpatruje odwołanie,
 • na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Załączniki:

 1. Wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola /https://szkolamarciszow.edupage.org
 2. Zarządzenie Nr 13/2023 Wójta Gminy Marciszów z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola publicznego i klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024, dla których Gmina Marciszów jest organem prowadzącym.
 3. Uchwała Nr XXV/151/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola publicznego, prowadzonego przez Gminę Marciszów, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
  REKRUTACJA  DO   KLAS  I  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Zgodnie z  art. 133 ustawy Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci o klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

  KRYTERIA  PRZYJĘĆ  DO  I  KLASY SZKOŁY  PODSTAWOWEJ DYSPONUJĄCEJ  WOLNYMI  MIEJSCAMI, DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH  POZA  OBWODEM SZKOŁY  
Lp.KryteriaWartość punktowa
 oboje rodziców/rodzic samotnie wychowujący dziecko, pracują, studiują w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne10
 w obwodzie szkoły podstawowej znajduje się miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców8
 w szkole podstawowej obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja6
 kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny4
  DOKUMENTY  I  OŚWIADCZENIA  POTWIERDZAJĄCE  SPEŁNIANIE  PRZEZ  KANDYDATA  KRYTERIÓW                     DRUGIEGO  ETAPU  REKRUTACYJNEGO  
 1. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie ww. kryteriów są odpowiednio:
  • oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzeniu gospodarstwa rolnego, pobieraniu nauki w systemie dziennym;
  • oświadczenie rodzica o miejscu jego zatrudnienia;
  • oświadczenie rodzica o spełnianiu obowiązku szkolnego przez rodzeństwo dziecka w szkole, do której kandydat pragnie zostać przyjęty;
  • oświadczenie rodzica o sytuacji dziecka/rodziny.

2. Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego mają przypisaną liczbę punktów.

  TERMINY   POSTĘPOWANIA  REKRUTACYJNEGO   ORAZ  POSTĘPOWANIA  UZUPEŁNIAJĄCEGO,  
A  TAKŻE TERMINY  SKŁADANIA  DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NA  ROK  SZKOLNY 2023/2024, DLA  KTÓRYCH  ORGANEM  PROWADZĄCYM JEST  GMINA  MARCISZÓW  OKREŚLA  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 13/2023 WÓJTA GMINY MARCISZÓW  Z DNIA 30 STYCZNIA 2023 R.  

Załączniki:

 1. Wzór wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej /https://szkolamarciszow.edupage.org/,   
 2. Zarządzenie Nr 13/2023 Wójta Gminy Marciszów z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola publicznego i klas pierwszych  szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024, dla których Gmina Marciszów jest organem prowadzącym.
 3. Uchwała Nr XXV/152/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym  do I  klasy publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.