Podsumowanie inwestycji gminnych za 2022 rok na kwotę ponad 4 milionów złotych

1. Dzięki zaangażowaniu wójta gminy Wiesława Cepielika w styczniu ubiegłego roku uruchomiony został paczkomat przy ul. Głównej 88A w Marciszowie (przy sklepie Dino).

Paczkomat w Marciszowie
Paczkomat w Marciszowie

2. 5 stycznia ub.r. wójt Wiesław Cepielik przekazał na ręce ówczesnego komendanta powiatowego policji insp. Janusza Cygala przenośny komputer dla Posterunku Policji w Marciszowie. Zakup został zrealizowany ze środków własnych gminy i wyniósł 3 400,00 . Było to już kolejne wsparcie Urzędu Gminy Marciszów dla policjantów działających na terenie powiatu kamiennogórskiego.

Przekazanie laptopa
Przekazanie laptopa

3. Do gminy Marciszów dotarł w styczniu zamówiony pług i posypywarka jako zimowy osprzęt do traktora. Pług marki Samasz PSV-271 oraz posypywarka HZS10 marki PRONAR to kolejne nowe urządzenia, które wzbogaciły tabor gminy Marciszów na zimowe utrzymanie dróg. Wartość zakupionego sprzętu 66 835,00 .

Wójt Wiesław Cepielik przypomina, że gmina we własnym zakresie, pracownikami zatrudnionymi w urzędzie, prowadzi letnie i zimowe utrzymanie dróg, dlatego ważne jest sukcesywne odnawianie własnego parku maszynowego.

Zakup pługu
Zakup pługu
Zakup posypywarki
Zakup posypywarki

4. Od dnia 09 lutego na terenie naszej gminy można instalować w swoich w telefonach komórkowych (typu smartfon i iPad) darmową aplikację MOJA OKOLICA. Aplikacja przekazuje bieżące informacje o wydarzeniach i funkcjonowaniu gminy.

Aplikacja Moja Okolica
Aplikacja Moja Okolica

5. W kwietniu wójt gminy Wiesław Cepielik podpisał porozumienie na mocy którego Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze przekazała nam pojazd ratowniczo-gaśniczy dla naszej jednostki KSRG OSP Marciszów. Pojazd marki Renault Midlum z 2006 roku zastąpił leciwego i wysłużonego Mercedesa z lat 60-tych. Przekazany pojazd ratowniczo-gaśniczy znacząco wzmocnił możliwości bojowe naszej jednostki OSP.

Przekazanie pojazdu ratowniczo-gaśniczego
Przekazanie pojazdu ratowniczo-gaśniczego
Przekazanie pojazdu ratowniczo-gaśniczego
Przekazanie pojazdu ratowniczo-gaśniczego
Przekazanie pojazdu ratowniczo-gaśniczego
Przekazanie pojazdu ratowniczo-gaśniczego

6. Gmina wykonała modernizację pieszej kładki na rzece Bóbr w Marciszowie. Koszt przedsięwzięcia to 60 000,00 . W ramach robót został wykonany demontaż starego, drewnianego podestu kładki, oczyszczono konstrukcję stalowej bariery z rdzy i farby, naniesiono warstwy farby podkładowej, dwukrotne pomalowano farbą zewnętrzną konstrukcje stalowe, wykonano montaż drewnianego nowego podestu.

Kładka podczas demontażu starych elementów
Kładka podczas demontażu starych elementów
Kładka podczas demontażu starych elementów
Kładka podczas demontażu starych elementów
Kładka podczas demontażu starych elementów
Kładka podczas prac
Kładka podczas prac
Po remoncie
Po remoncie
Po remoncie
Po remoncie
Po remoncie
Po remoncie

7. Poprawiono stan techniczny fragmentu drogi gminnej, przy ul. Szkolnej w Marciszowie, prowadzącej do powstającego nowego osiedla domków jednorodzinnych. Droga została wykorytowana i utwardzona kruszywem. Koszt robót 30 000,00 .

ul. Szkolna
ul. Szkolna
ul. Szkolna
ul. Szkolna

8. Zrealizowano przedsięwzięcie grantowe „Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość„, w którym – dzięki współpracy nawiązanej między Karkonoskim Ośrodkiem Szkoleniowym a Gminą Marciszów – uczestniczyła kadra pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie.

Udział w projekcie ukończyło 24 nauczycieli szkoły podstawowej, którzy zrealizowali indywidualne ścieżki wsparcia w postaci uczestnictwa w szkoleniach (minimum 25 godzin, minimum 5 modułów szkoleniowych) oraz indywidualnych i zbiorowych konsultacjach. Udział w przedsięwzięciu był bezpłatny dla uczestników i nie wymagał również wkładu finansowego ze strony organu prowadzącego szkoły. Tym samym szkoła w Marciszowie otrzymała wsparcie szkoleniowe o wartości 33 846,00 zł.

Projekt grantu naukowego dla nauczycieli
Projekt grantu naukowego dla nauczycieli

9. Przebudowano system ogrzewania budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie oraz termomodernizację poddasza.

Na terenie szkoły powstała instalacja fotowoltaiczna, która produkuje prąd na potrzeby placówki. Wartość inwestycji wynosi ponad 157 000,00 zł. Dodatkowo wykonane zostało również ogrodzenie instalacji. Wartość inwestycji 34 500,00 zł.

W ramach prac wykonana jest również poprawa stanu izolacji termicznej stropu pod nieogrzewanym poddaszem budynku głównego szkoły i zapewnienie dostępu dla osób z niepełnosprawnościami poprzez instalację schodołazu. Wartość inwestycji wynosi 96,000,00 zł.

Ogniwa fotowoltaiczne pod budynkiem szkoły
Ogniwa fotowoltaiczne pod budynkiem szkoły
Ogniwa fotowoltaiczne pod budynkiem szkoły
Ogniwa fotowoltaiczne pod budynkiem szkoły
Ogniwa fotowoltaiczne pod budynkiem szkoły
Ogniwa fotowoltaiczne pod budynkiem szkoły
Ogniwa fotowoltaiczne pod budynkiem szkoły
Ogniwa fotowoltaiczne pod budynkiem szkoły

10. Dzięki zaangażowaniu władz powiatu kamiennogórskiego, radnych powiatowych i wójta Gminy Marciszów w Wieściszowicach dokonano remontu i przebudowy drogi powiatowej nr 3474D w kierunku Raszowa. Przypominamy, że wartość zadania to 1 456 697,46 . Zadanie było dofinansowane z rządowego programu Polski Ład w kwocie 1 336 321,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 120 376,46 zł pochodziły z budżetu Powiatu Kamiennogórskiego.

Przebudowa drogi nr 3474D
Przebudowa drogi nr 3474D
Przebudowa drogi nr 3474D
Przebudowa drogi nr 3474D
Przebudowa drogi nr 3474D
Przebudowa drogi nr 3474D
Przebudowa drogi nr 3474D
Przebudowa drogi nr 3474D
Przebudowa drogi nr 3474D
Przebudowa drogi nr 3474D
Przebudowa drogi nr 3474D
Przebudowa drogi nr 3474D

11. W Pastewniku przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych i budynków mieszkalnych. Wartość inwestycji wyniosła blisko 502 000,00 zł. Dofinansowanie w kwocie ponad 110 tys. zł zostało udzielone z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

Przebudowa drogi w Pastewniku
Przebudowa drogi w Pastewniku
Przebudowa drogi w Pastewniku
Przebudowa drogi w Pastewniku
Przebudowa drogi w Pastewniku
Przebudowa drogi w Pastewniku
Przebudowa drogi w Pastewniku
Przebudowa drogi w Pastewniku
Przebudowa drogi w Pastewniku
Przebudowa drogi w Pastewniku
Przebudowa drogi w Pastewniku
Przebudowa drogi w Pastewniku
Przebudowa drogi w Pastewniku
Przebudowa drogi w Pastewniku

12. Utwardzono plac przy cmentarzu w Domanowie. W zakresie wykonanych prac znalazło się korytowanie działki, wywóz urobku, wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa, zagęszczenie nawierzchni, wykonanie ławy betonowej pod krawężnik najazdowy, ułożenie krawężników. Koszt inwestycji wyniósł blisko 54 000,00 zł.

Utwardzenie placu w Domanowie
Utwardzenie placu w Domanowie
Utwardzenie placu w Domanowie
Utwardzenie placu w Domanowie
Utwardzenie placu w Domanowie
Utwardzenie placu w Domanowie

13. Dzięki prowadzonym negocjacjom wójta z Bankiem Spółdzielczym w Jaworze, ponownie od 1 września został uruchomiony bankomat. Bankomat usytuowany został przy ul. Szkolnej, w budynku przedszkola w Marciszowie.

Bankomat w Marciszowie
Bankomat w Marciszowie

14. Zakupiono sprzęt komputerowy w ramach konkursu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. W ramach projektu Gmina Marciszów zakupiła łącznie 30 szt. sprzętu komputerowego. Na ten cel pozyskaliśmy grant w wysokości 81.100,00 . Sprzęt został zweryfikowany ze specyfikacją zamówienia i oznakowany koniecznymi logotypami. Został on przekazany zakwalifikowanym uczniom w formie darowizny na podstawie podpisanej stosownej umowy z Gminą Marciszów.

Zakup nowego sprzętu komputerowego
Zakup nowego sprzętu komputerowego
Zakup nowego sprzętu komputerowego
Zakup nowego sprzętu komputerowego

15. W październiku podpisano umowę z wykonawcą, który zmodernizuje i wybuduje nowe oświetlenie uliczne na terenie gminy Marciszów. W ramach zadania wymienione zostaną istniejące lecz wyeksploatowane i nieefektywne oprawy wysokoprężne, zastąpią je oprawy ze źródłami światła LED. Wymienionych zostanie 56 sztuk zegarów astronomicznych, a także zostanie wykonana dokumentacja projektowa nowej infrastruktury oświetlenia drogowego, wybudowana zostanie nowa infrastruktura oświetlenia drogowego, demontaż istniejących linii i opraw na słupach Tauron. Fizycznie prace przy modernizacji i budowie oświetlenia rozpoczęły się jeszcze w ubiegłym roku i zgodnie z harmonogramem będą trwały cały 2023 rok do stycznia 2024 roku. Inwestycja swym zasięgiem obejmie wytypowane odcinki dróg w następujących sołectwach: Wieściszowice, Ciechanowice, Marciszów, Sędzisław, Pastewnik, Pustelnik. Ogólna wartość zadania wynosi 1 876 855,00 . Większość zadania będzie realizowana w formule „zaprojektuj wybuduj” na podstawie Gminnego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Podpisanie umowy z wykonawcą
Podpisanie umowy z wykonawcą
Nowe oprawy oświetleniowe LED
Nowe oprawy oświetleniowe LED

16. W Pastewniku przed budynkiem świetlicy wiejskiej utwardzono plac kostką betonową, natomiast za budynkiem świetlicy powstał plac zabaw dla dzieci. Wartość prac opiewa na kwotę 330 000,00 zł, operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej – „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, kwota wsparcia to 117 317 zł.

Plac przed świetlicą
Plac przed świetlicą

Plac przed świetlicą
Plac przed świetlicą
Plac przed świetlicą
Plac przed świetlicą
Przejście na plac zabaw
Przejście na plac zabaw
Plac zabaw za świetlicą
Plac zabaw za świetlicą
Plac zabaw za świetlicą
Plac zabaw za świetlicą
Plac zabaw za świetlicą
Plac zabaw za świetlicą

17. Wykonano utwardzenie ciągu pieszego – tzw. łącznik w Pastewniku. W zakresie wykonanych prac znalazło się m.in. korytowanie działki, wywóz urobku, wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa, wykonanie nawierzchni z kruszywa oraz jej zagęszczenie. Wartość zadania wyniosła blisko 40 000,00 zł.

Utwardzanie ciągu pieszego
Utwardzanie ciągu pieszego
Utwardzanie ciągu pieszego
Utwardzanie ciągu pieszego
Po wykonaniu prac
Po wykonaniu prac
Po wykonaniu prac
Po wykonaniu prac
Po wykonaniu prac
Po wykonaniu prac

18. Dzięki zaangażowaniu powiatu kamiennogórskiego, Rady Powiatu i wójta Gminy Marciszów w Świdniku wykonano modernizację drogi powiatowej nr 3471D, na jej całej długości, tj. 1,4 km. W ramach modernizacji wykonano podbudowę drogi w technologii MCE, wykonano 2 warstwy nawierzchni asfaltowej, na całej długości ułożono obrzeża betonowe, wykonano remont przepustów, oczyszczono rowy i wycięto zakrzaczenia. Wykonano również nowe oznakowanie drogi wraz z barierkami. Wartość zdania wyniosła 2 995 459,59 . Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 2 700 000 zł.

Modernizacja drogi
Modernizacja drogi
Modernizacja drogi
Modernizacja drogi
Modernizacja drogi
Modernizacja drogi
Modernizacja drogi
Modernizacja drogi
Modernizacja drogi
Modernizacja drogi
Modernizacja drogi
Modernizacja drogi

19. W Ciechanowicach przebudowano dwie drogi gminne na działkach nr 286 i 691. Przedmiotem robót budowlanych jest przebudowa istniejących nawierzchni o długości 135 i 203 m. Wartość zadania to 549 944,69 .

Drogi w Ciechanowicach
Drogi w Ciechanowicach
Drogi w Ciechanowicach
Drogi w Ciechanowicach
Drogi w Ciechanowicach
Drogi w Ciechanowicach
Drogi w Ciechanowicach
Drogi w Ciechanowicach
Drogi w Ciechanowicach
Drogi w Ciechanowicach
Drogi w Ciechanowicach
Drogi w Ciechanowicach
Drogi w Ciechanowicach
Drogi w Ciechanowicach
Drogi w Ciechanowicach
Drogi w Ciechanowicach
Drogi w Ciechanowicach
Drogi w Ciechanowicach
Drogi w Ciechanowicach
Drogi w Ciechanowicach
Drogi w Ciechanowicach
Drogi w Ciechanowicach

20. Przebudowano drogę w Domanowie do gruntów rolnych. Wykonana została nowa nawierzchnia w postaci dwuwarstwowej nakładki bitumicznej. Długość odcinka drogi do przebudowy wyniosła ponad 124 m. Wartość zadania to 221 740,00 zł w tym pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne – 34.500,00 zł.

Droga w Domanowie
Droga w Domanowie
Droga w Domanowie
Droga w Domanowie
Droga w Domanowie
Droga w Domanowie
Droga w Domanowie
Droga w Domanowie
Droga w Domanowie
Droga w Domanowie
Droga w Domanowie
Droga w Domanowie

21. Wykonano wymianę starych, zniszczonych wiat przystankowych oraz budowę nowych w miejscach, gdzie ich budowa dawno była oczekiwana. Wiaty pojawiły się na skrzyżowaniu ulic Głównej i Księcia Bolka I w Marciszowie oraz w Pastewniku, gdzie od niedawna funkcjonuje nowy przystanek autobusowy. Zakup trzech wiat z montażem wyniósł 11 460,00 zł, do tego doszły koszty wykonania trzech płyt betonowych pod wiaty w wysokości ponad 25 000,00 zł. Wszystkie wymieniane wiaty na terenie gminy Marciszów mają ten sam wzór. Poprawiają komfort osób oczekujących na autobus.

Wymiana wiat przystankowych
Wymiana wiat przystankowych

22. Kolejna zrealizowana inwestycja drogowa na terenie gminy, to przebudowana droga przy świetlicy wiejskiej w Pustelniku. Jej koszt to 60.000,00 zł.

Droga w Pustelniku
Droga w Pustelniku
Droga w Pustelniku
Droga w Pustelniku
Droga w Pustelniku
Droga w Pustelniku
Droga w Pustelniku
Droga w Pustelniku

23. Nowoczesny dentobus przy urzędzie gminy w Marciszowie. Było to możliwe dzięki zawartemu porozumieniu w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej dla uczniów w dentobusie pomiędzy Gminą Marciszów, a podmiotem leczniczym DirectMedic sp. z o.o. z/s we Wrocławiu – operatorem dentobusu na terenie województwa dolnośląskiego. Mobilny gabinet stomatologiczny przyjmował uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie. Świadczenia ogólnostomatologiczne są realizowane w ramach programu Narodowego Funduszu Zdrowia. Z usług oferowanych przez mobilny gabinet stomatologiczny skorzystało 253 uczniów.

Dentobus w Marciszowie
Dentobus w Marciszowie
Dentobus w Marciszowie
Dentobus w Marciszowie
Dentobus w Marciszowie
Dentobus w Marciszowie

24. Z końcem roku gmina przekazała Przychodni Rodzinnej w Marciszowie spirometr oraz podręczne urządzenie do pomiaru parametrów wentylacji płuc. Urządzenie zostało zakupione przez Urząd Gminy i przekazane bezpłatnie marciszowskiej Przychodni. Przekazany sprzęt o wartości 8 000,00 wzbogaci wyposażenie naszej placówki, poprawiając jakość świadczonych przez nią usług. W drugiej połowie stycznia 2023 roku w przychodni rozpocznie działalność koordynator, którego zadaniem będzie ułatwienie drogi pacjentom i zaplanowanie badań diagnostycznych oraz konsultacji specjalistycznych, aby dostęp do badań i lekarza był jak najkrótszy. Koordynator będzie nadzorował tzw. wizyty kompleksowe.

Przekazanie spirometru
Przekazanie spirometru
Przekazanie spirometru
Przekazanie spirometru

25. Przed końcem roku zakończono kolejną inwestycję w gminie. Na cmentarzu parafialnym w Ciechanowicach ciąg pieszy został utwardzony kostką betonową. 31.849,00 .

Ciąg komunikacyjny
Ciąg komunikacyjny
Ciąg komunikacyjny
Ciąg komunikacyjny
Ciąg komunikacyjny
Ciąg komunikacyjny
Ciąg komunikacyjny
Ciąg komunikacyjny