XLIX sesja Rady Gminy Marciszów

Marciszów, 17.02.2023 r.

OSP.0002.2.2023                                                                        

Dot.zwołania  XLIX sesji

 Szanowni Mieszkańcy Gminy Marciszów   

Informuję, że w dniu 24 lutego / piątek / 2023 roku o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędą się obrady XLIX sesji Rady Gminy Marciszów z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie sesji.

2/ Powitanie.

3/ Stwierdzenie quorum.

4/ Przedstawienie porządku obrad.

5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.

8/ Plan realizacji inwestycji w 2023 roku.

9/ Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

b/ określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

c/ zmieniająca uchwałę Nr XVI/103/2020 Rady Gminy Marciszów z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marciszów,

d/ przyjęcia programu osłonowego „Korpus wsparcia seniorów na rok 2023 w Gminie Marciszów”,

e/ zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” z siedzibą w Marciszowie,

f/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowościach: Ciechanowice, Domanów, Marciszów, Pastewnik, Pustelnik i Świdnik,

g/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2023,

h/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciszów na lata 2023 – 2033,

10/ Sprawy różne.

11/ Zamknięcie obrad sesji.

Z poważaniem
Mirosław Wolak
Przewodniczący Rady Gminy Marciszów

Ostatnie aktualności