Komitet Sterujący ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej (KS ZIT AJ) ogłasza nabór uzupełniający propozycji projektów do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2027 (Strategia ZIT AJ)

Nabór uzupełniający propozycji projektów rozpocznie się w dniu 02.05.2023 r. i zakończy się w dniu 09.05.2023 r.
Propozycje projektów składać mogą: podmioty publiczne, prywatne oraz partnerzy społeczno-gospodarczy m.in.: podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, działające na rzecz ochrony środowiska, angażujące się w promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji.
Propozycje projektów z terenu gminy Marciszów należy zgłaszać za pośrednictwem Urzędu Gminy Marciszów na adres poczty elektronicznej: inwestycje@marciszow.pl. W przypadku projektów partnerskich Wnioskodawca wybiera spośród gmin jedną, za pośrednictwem której dokonuje zgłoszenia propozycji projektu.