Informacja o posiedzeniach komisji

OSP.0012.2.2023

Informuję, że w dniu 9 maja 2023 roku o godz.14.00 w sali narad w Urzędzie Gminy w Marciszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Zaopiniowanie sprawozdania Wójta Gminy Marciszów w sprawie wykonania budżetu za 2022 rok. 
3. Przygotowanie wniosku absolutoryjnego.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Dawid Chęciński  
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marciszów