Ogłoszenie PPGR

Przypominamy, że zgodnie z zawartą Umową darowizny w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” pomiędzy Gminą Marciszów, a rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub pełnoletnim uczniem każdy obdarowany zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o posiadaniu otrzymanego sprzętu.

Przypominamy, że oświadczenie składa rodzic/opiekun prawny lub pełnoletni uczeń, z którym była zawarta umowa. W przypadku osiągnięcia pełnoletniości przez ucznia od czasu podpisania umowy z rodzicem, oświadczenie nadal podpisuje rodzic.

Oświadczenia o posiadaniu otrzymanego sprzętu w ramach programu należy przesłać za pośrednictwem placówki pocztowej bądź dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów do dnia 30 czerwca 2023 r.

W załączeniu wzory oświadczeń do pobrania.