OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Marciszów, 16 czerwca 2023 r.

RGKŚ.6840.1.2023

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Marciszów ogłasza:

I ustny przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Świdniku, gmina Marciszów, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 76/5  o pow. 0,0355 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1K/00013864/7. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: dr – drogi.

Działka 76/5 to wąski, wydłużony pas gruntu o szerokości ok. 2,6 m – 3 m. Działka nie jest użytkowana jako droga, jest częściowo ogrodzona siatką i płotem. Jest to grunt podmakający, zachwaszczony, porośnięty trawą, krzakami i samosiejkami drzew. Na mapach zagrożenia powodziowego KZGW część działki oraz terenów przyległych (poza obszarem zabudowy) stanowi tereny podmokłe. Działka zlokalizowana jest w peryferyjnej części wsi, przy wąskiej asfaltowej drodze.

Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą JG1K/00013864/7, w której jako właściciel ujawniona jest Gmina Marciszów; dział IV księgi wolny od wpisów, a w dziale III widnieje wpis niedotyczący jednak działki 76/5. Część działki znajduje się w granicach historycznego układu ruralistycznego oraz strefy obserwacji archeologicznej wsi Świdnik.

Po dwóch stronach działki znajdują się nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych; jednym bokiem działka przylega do cieku wodnego. Działka, z uwagi na kształt (wąski, wydłużony pas) jest nieruchomością trudną do zagospodarowania jako odrębna nieruchomość. Okoliczność ta uzasadnia jej zbycie w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.

Na nieruchomości nie ciążą prawa i roszczenia osób trzecich ani też względem niej nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne.

Dla nieruchomości nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obowiązują następujące zapisy: tereny dopuszczalnego rozwoju osadnictwa oraz obszary harmonijnie kształtowanego krajobrazu kulturowego.

Cena wywoławcza wynosi 11.000,00 netto (do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%).

Przetarg odbędzie się dnia 20 lipca 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter).

W przetargu mogą wziąć udział tylko właściciele nieruchomości przyległych, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 76/4, 76/1 i 77.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia 14 lipca 2023 r. do godz. 15.00 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Referacie Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tutejszego urzędu, ul. Szkolna 6, pisemnego zgłoszenia oraz kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty wadium.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów przy ul. Szkolnej 6, najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest również wpłata wadium w pieniądzu w wysokości 2.000,00  na rachunek bankowy Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Jaworze, nr: 82 8647 0007 0420 8673 2000 0005,  do dnia 14.07.2023 r. Za datę wniesienia wadium, uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Marciszów.

W przetargu mogą brać udział osoby, które terminowo wpłacą wadium. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej w formie aktu notarialnego. W przypadku osób fizycznych (w tym wspólników spółek cywilnych i prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie) pozostających w związku małżeńskim, nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka upoważniającym do odpłatnego nabycia nieruchomości. 

Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego, zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby niepozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć do Komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim. W przypadku, gdy powyższe oświadczenia okazałyby się nieprawdziwe i nie doszłoby do zawarcia umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Marciszów.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dokumenty stwierdzające tożsamość.

Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie i o rezygnacji z wszelkich roszczeń dotyczących stanu nieruchomości w przypadku jej nabycia.

Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości. Wznowienie granic nieruchomości na koszt i staraniem nabywcy.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze przetargu wraz z należnym podatkiem VAT płatna jest jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Marciszów.

O terminie zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, nr tel. 75 74 10 208, wew. 30, w godzinach pracy urzędu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w terminie wyznaczonym do dnia 15 czerwca 2023 r. nie złożyły wniosku.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Marciszowie, zamieszczenie na stronie internetowej i w BIP tutejszego urzędu w kategorii „Nieruchomości, wykazy, sprzedaż/dzierżawa” pod adresem bip.marciszow.pl, w prasie internetowej Relacje Regionalne www.relacjeregionalne.pl oraz w sposób zwyczajowo  przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Świdnik.

  Wójt Gminy
Wiesław Cepielik