LIII sesja Rady Gminy Marciszów

Marciszów, 22.06.2023 r.

OSP.0002.6.2023 
Dot.  zwołania  LIII sesji

Szanowni Mieszkańcy Gminy Marciszów   

Informuję, że w dniu 30 czerwca / piątek / 2023 roku o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędą się obrady LIII sesji Rady Gminy Marciszów z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie sesji.
2/ Powitanie.
3/ Stwierdzenie quorum.
4/ Przedstawienie porządku obrad.
5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.
8/ Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz efektów jego realizacji dla Gminy Marciszów za 2022 rok.
9/ Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej,  
b/ określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,   
c/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Pastewniku,
d/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechanowicach,
e/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechanowicach,
f/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Wieściszowicach,
g/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2023,
h/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciszów na lata 2023 – 2033.
10/ Sprawy różne.
11/ Zamknięcie obrad sesji.

Z poważaniem 

Dawid Chęciński
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marciszów