Pomiary pola elektromagnetycznego w Pastewniku

W dniu 18.07.2023 r. wykonywane będą pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku w związku z pracą radaru meteorologicznego IMGW-PIB
w Pastewniku.

Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku są przeprowadzane w związku z wymogami prawa polskiego (art. 122a Prawa Ochrony Środowiska) oraz wymogami kontraktowymi IMGW-PIB. Będą przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. nr 192 poz. 1883).

Pomiary przeprowadzać będzie Instytut Morski (przy Uniwersytecie Morskim w Gdyni), który jest akredytowanym laboratorium posiadającym odpowiedni sprzęt do przeprowadzenia tego typu badań, działa na podstawię zlecenia udzielonego przez Producenta radarów meteorologicznych, a jednocześnie konsorcjanta firmę Leonardo Germany GmbH, który wraz z Instal Warszawa S.A., jako Konsorcjum modernizują Polską sieć radarów meteorologicznych POLRAD, na zlecenie IMGW – PIB.

Jeśli ktoś z mieszkańców widzi radar meteorologiczny ze swojego domu lub mieszka niedaleko może napisać maila z prośbą o wykonanie pomiaru na balkonie/ganku swojego domu. Prośby o wykonanie pomiaru wraz z danymi kontaktowymi (najlepiej numer telefonu, aby można się było skontaktować
w dniu pomiaru) można przesyłać na adres e-mail: ryszard.dudek@instalwaw.pl.

Ostatnie aktualności