LIV sesja Rady Gminy Marciszów

OSP.0002.7.2023                                                                               Marciszów, 20.07.2023 r.

Dot.  zwołania  LIV sesji

Szanowni Mieszkańcy Gminy Marciszów   

Informuję, że w dniu 28 lipca / piątek / 2023 roku o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędą się obrady LIV sesji Rady Gminy Marciszów z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie sesji.
2/ Powitanie.
3/ Stwierdzenie quorum.
4/ Przedstawienie porządku obrad.
5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
7/ Stopień zaawansowania inwestycji w gminie Marciszów z uwzględnieniem funduszy sołeckich.
8/ Podjęcie uchwał w sprawach:
a/wprowadzenia zmiany do Uchwały Rady Gminy Marciszów Nr L/246/18 z dnia 29 marca 2018 roku
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu  prowadzonym przez Gminę Marciszów.
b/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2023,
c/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciszów na lata 2023 – 2033.
9/ Sprawy różne.
10/ Zamknięcie obrad sesji.

Z poważaniem
Mirosław Wolak 
Przewodniczący Rady Gminy Marciszów