Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Wieściszowice, gmina Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 145/2 o pow. 0,0129 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: PsIV – pastwiska.

Działka zlokalizowana w obrębie lokalnego centrum wsi Wieściszowice, przy nowo wyremontowanej drodze asfaltowej. Usytuowana jest u podnóża lokalnego zalesionego wzniesienia z lokalną atrakcją turystyczną – Kolorowe Jeziorka. Teren nieogrodzony, częściowo pokryty kamiennym i betonowym gruzowiskiem. Działka bez uzbrojenia. W bezpośrednim sąsiedztwie w pasie drogi dojazdowej przebiega jednak sieć telefoniczna ze studzienką przy granicy działki, sieć energetyczna i kanalizacja sanitarna. Natomiast sieć wodociągowa z podłączeniem do pobliskich zabudowań przebiega w odległości ok. 150 m w ciągu drogi oznaczonej numerem działki 202.

Cena nieruchomości wynosi 12.000,00 zł netto.

Dla opisanej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta JG1K/00012856/1, w której w dziale II jako właściciel ujawniona jest Gmina Marciszów; działy III i IV księgi wolne są od wpisów. Na nieruchomości nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem niej nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne.  

Teren, obejmujący ww. działkę, nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w jednostce planistycznej określonej jako teren dopuszczalnego rozwoju osadnictwa oraz obszary harmonijnie kształtowanego krajobrazu kulturowego.

Działka znajduje się w granicach Rudawskiego Parku Krajobrazowego oraz obszaru Natura 2000 „Rudawy Janowickie” PLH020011. Jest to teren objęty historycznym układem ruralistycznym oraz strefą obserwacji archeologicznej wsi Wieściszowice.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wyznacza się do dnia 7 września 2023 r.

   Wójt Gminy
mgr inż. Wiesław Cepielik

Ostatnie aktualności