LVI sesja Rady Gminy Marciszów

OSP.0002.9.2023                                                                                                                               

Marciszów, 17.08.2023 r.

Dot.  zwołania  LVI sesji

Szanowni Mieszkańcy Gminy Marciszów   

Informuję, że w dniu 25 sierpnia / piątek / 2023 roku o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy w Marciszowie odbędą się obrady LVI sesji Rady Gminy Marciszów z następującym porządkiem obrad:

1/ Otwarcie sesji.

2/ Powitanie.

3/ Stwierdzenie quorum.

4/ Przedstawienie porządku obrad.

5/ Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

6/ Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.

7/ Informacja Wójta Gminy z prac między sesjami.

8/ Opieka zdrowotna mieszkańców – zabezpieczenie potrzeb mieszkańców, ocena sytuacji zdrowotnej mieszkańców gminy.

9/ Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Marciszowie,
b/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechanowicach,
c/ wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Marciszowie,
d/ udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca NMP w Marciszowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków,
e/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2023,

10/ Sprawy różne.

11/ Zamknięcie obrad sesji.

Z poważaniem

Mirosław Wolak 
Przewodniczący Rady Gminy Marciszów