I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę dwóch części działki nr 282/2 w Pastewniku.

Marciszów, dnia 30 sierpnia 2023 r.

RGKŚ.6845.9.2023

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Marciszów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej opisanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Marciszów:

 Lp. Numer księgi wieczystej Położenie nieruchomości(obręb),  numer działki Powierzchniadziałki(ek) przeznaczona do dzierżawyStan zagospodaro-wania Cel oddania w dzierżawę  Opis nieruchomości Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego. Termin wnoszenia czynszu. Wadium Godzina przetargu
12345678910
1JG1K/00013969/3Pastewnikdz. nr 282/2I część o pow. 1,0500 ha   nieruchomość użytkowana rolniczocele rolneCzęść działki o powierzchni 1,0500 ha, w tym użytki: R-grunty orne klasy IVb o pow. 0,2574 ha, Ł-łąki trwałe klasy IV o pow. 0,7926 ha. Na nieruchomości nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem tej nieruchomości nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne. 800,00 zł brutto Do 30 czerwca każdego roku, przy czym czynszza rok 2023 należy wpłacić do 15.10.2023 r.  150,00 zł  11.00
2JG1K/00013969/3Pastewnikdz. nr 282/2II część o pow. 1,0700 ha   nieruchomość użytkowana rolniczocele rolneCzęść działki o powierzchni 1,0700 ha, w tym użytki: R-grunty orne klasy IVb o pow. 0,2524 ha, Ł-łąki trwałe klasy IV o pow. 0,8176 ha. Na nieruchomości nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem tej nieruchomości nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne. 815,00 zł brutto Do 30 czerwca każdego roku, przy czym czynszza rok 2023 należy wpłacić do 15.10.2023 r.  160,00 zł  12.00

Przetarg  odbędzie się dnia 15 września 2023 r. w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu na konto Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, Bank Spółdzielczy w Jaworze nr: 82 8647 0007 0420 8673 2000 0005 do dnia 12.09.2023 r. W tytule wpłaty wadium należy wpisać: „ WADIUM – przetarg na dzierżawę I lub II części dz. nr 282/2 Pastewnik”. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Marciszów. W przypadku wpłacania wadium przez inną osobę niż uczestnik przetargu, należy w treści przelewu wskazać imię i nazwisko osoby, na rzecz której została dokonana wpłata.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dokumenty stwierdzające tożsamość, a także bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu złożyć pisemne oświadczenie o niezaleganiu z podatkami od nieruchomości i innymi opłatami wobec Gminy Marciszów.

Osoba która wygra przetarg nie może ubiegać się o zwolnienie z czynszu dzierżawnego nawet w przypadku klęsk żywiołowych. Proponowany okres dzierżawy: od 20.09.2023 r. do 31.12.2025 r. Czynsz dzierżawny może ulegać podwyższeniu nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, tzw. wskaźnik inflacji.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne (winny złożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem następujące dokumenty: umowę spółki, aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego nie starszy niż dwa miesiące od daty przetargu, aktualną listę wspólników oraz uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na dzierżawę nieruchomości – jeżeli jest wymagana). Jeżeli osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są złożyć pełnomocnictwo upoważniające ich do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość.

Dodatkowo, bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu należy złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i ogłoszeniem o przetargu oraz, że przyjmuje się je bez zastrzeżeń.  Druk oświadczenia do pobrania:  bip.marciszow.pl w kategorii „Nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa”.

Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 100,00 zł.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia umowy dzierżawy. Jeżeli osoba ta nie stawi się, bez usprawiedliwienia, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu w celu zawarcia umowy dzierżawy, Gmina może odstąpić od zawarcia tej umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Z przeprowadzonych czynności sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący komisji przetargowej i jej członkowie. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.

Ewentualne wyznaczenie granic przedmiotu dzierżawy odbywa się staraniem i na koszt Dzierżawcy. Oprócz czynszu dzierżawnego, dzierżawca jest zobowiązany uiszczać podatek gruntowy związany z posiadaniem przedmiotowej nieruchomości.

Szczegółowe informacje o przetargu pod nr tel. 75 7410 208 wew. 30.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.   Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie: bip.marciszow.pl

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Marciszów, zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego urzędu: www.marciszow.pl i bip.marciszow.pl w kategorii „Nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa” oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Pastewnik.

  Wójt Gminy
Wiesław Cepielik

oświadczenie
mapy