ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 30 ust.1 i 36 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40 ze zmianami ) oraz §29 załącznika nr 5 do Uchwały Nr V/23/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectw

WÓJT GMINY MARCISZÓW ZAWIADAMIA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA PASTEWNIK, ŻE W DNIU 8 WRZEŚNIA 2023 ROKU O GODZ. 18.00 W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PASTEWNIKU ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE WIEJSKIE, PODCZAS KTÓREGO ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE  UZUPEŁNIAJĄCE WYBORY SOŁTYSA SOŁECTWA PASTEWNIK. 

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania wiejskiego.
  2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Zgłaszanie kandydatur na sołtysa.
  5. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających oraz ustalenie wyników głosowania.
  6. Zamknięcie zebrania.

Do dokonania ważnego wyboru sołtysa na zebraniu wymagana jest obecność co najmniej 10% wyborców uprawnionych do głosowania. Jeżeli o wyznaczonej godzinie na zebraniu wiejskim nie będzie wymagane quorum, wybory odbędą się po 15 minutach bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania. 

SERDECZNIE ZAPRASZAM WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW