I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Wieściszowicach, gmina Marciszów, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 145/2

Marciszów, dnia 8 września 2023 r.

RGKŚ.6840.9.2023

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Marciszów ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Wieściszowicach, gmina Marciszów, oznaczonejgeodezyjnie jako działka nr 145/2

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Wieściszowice, gmina Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 145/2 o pow. 0,0129 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: PsIV – pastwiska trwałe. 

Działka zlokalizowana w obrębie lokalnego centrum wsi Wieściszowice, przy nowo wyremontowanej drodze asfaltowej. Usytuowana jest u podnóża lokalnego zalesionego wzniesienia z lokalną atrakcją turystyczną – Kolorowe Jeziorka. Teren nieogrodzony, częściowo pokryty kamiennym i betonowym gruzowiskiem. Działka bez uzbrojenia. W bezpośrednim sąsiedztwie w pasie drogi dojazdowej przebiega jednak sieć telefoniczna ze studzienką przy granicy działki, sieć energetyczna i kanalizacja sanitarna. Natomiast sieć wodociągowa z podłączeniem do pobliskich zabudowań przebiega w odległości ok. 150 m w ciągu drogi oznaczonej numerem działki 202. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  12.000,00 netto (zw z podatku VAT). 

Dla opisanej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta JG1K/00012856/1, w której w dziale II jako właściciel ujawniona jest Gmina Marciszów; działy III i IV księgi wolne są od wpisów. Na nieruchomości nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem niej nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne.  

Teren, obejmujący ww. działkę, nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w jednostce planistycznej określonej jako teren dopuszczalnego rozwoju osadnictwa oraz obszary harmonijnie kształtowanego krajobrazu kulturowego.

Działka znajduje się w granicach Rudawskiego Parku Krajobrazowego oraz obszaru Natura 2000 „Rudawy Janowickie” PLH020011. Jest to teren objęty historycznym układem ruralistycznym oraz strefą obserwacji archeologicznej wsi Wieściszowice.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter) dnia 12 października 2023 r. o godz. 11.00.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 2.400,00 zł na konto Gminy Marciszów  nr 82 8647 0007 0420 8673 2000 0005 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Jaworze – do dnia 9 października 2023 r. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy. Za datę wniesienia wadium, uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Marciszów.

W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej w formie aktu notarialnego. 

W przypadku osób fizycznych (w tym wspólników spółek cywilnych i prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie) pozostających w związku małżeńskim, nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka upoważniającym do odpłatnego nabycia nieruchomości.  

Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego, zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby niepozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć do Komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim. W przypadku, gdy powyższe oświadczenia okazałyby się nieprawdziwe i nie doszłoby do zawarcia umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Marciszów.

Przedstawiciele osoby prawnej przystępującej do przetargu, zobowiązani są przedłożyć dokumenty tożsamości, upoważnienia do reprezentowania tej osoby prawnej oraz aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dokumenty stwierdzające tożsamość.

Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie i o rezygnacji z wszelkich roszczeń dotyczących stanu nieruchomości w przypadku jej nabycia. 

Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości. Wznowienie granic nieruchomości na koszt i staraniem nabywcy.

W przypadku uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy sprzedaży przez nabywcę w ustalonym terminie, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Szczegółowe informacje o przetargu pod nr tel. 75 741 0208, wew. 30.  Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w terminie wyznaczonym do dnia 7 września 2023 r. nie złożyły wniosku. 

Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Marciszowie, zamieszczenie na stronie internetowej oraz w BIP tutejszego urzędu, w prasie internetowej www.relacjeregionalne.pl, a także w sposób zwyczajowo  przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wieściszowice.

   Wójt Gminy 
Wiesław Cepielik