Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 91/2023

Wójta Gminy Marciszów z dnia 22 września 2023 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Ciechanowice, gmina Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 352/2 o pow. 0,1868 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: RV – grunty orne.

Działka o kształcie trapezu, teren równy, nieznacznie nachylony w kierunku północno-wschodnim, przy drodze gruntowej w granicach działki nr 357 łączącej się w odległości ok. 65 m z główną drogą prowadzącą z Marciszowa w kierunku Kaczorowa — drogą wojewódzką. Teren nieogrodzony, częściowo zachwaszczony, porośnięty roślinnością trawiastą oraz pozbawionymi wartości użytkowej i rynkowej samosiewami drzew liściastych (głównie klony, brzozy) oraz kilkoma niewielkimi drzewkami owocowymi. Jednocześnie w części środkowo-wschodniej działki rośnie około 50 drzew iglastych – świerki i dwa modrzewie. Pełnią one na tej części działki funkcję izolacyjną (ochronną) i częściowo ozdobną, rekreacyjną i krajobrazową. Działka nie jest uzbrojona chociaż, na pobliskiej działce nr 360/3, w odległości ok. 50 m od wschodniej granicy działki, znajduje się podwójny betonowy słup z napowietrzną linią elektroenergetyczną Nn. Ponadto, w działce drogi wojewódzkiej przebiega sieć wodociągowa, a po drugiej stronie tej drogi – napowietrzna linia telekomunikacyjna.

Najbliższe sąsiedztwo działki stanowi nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 59, podobne tereny niezabudowane pod zabudowę mieszkaniową (głównie wzdłuż drogi wojewódzkiej) oraz rozproszona zabudowa o funkcji mieszkaniowej i zagrodowej. Pozostałe otoczenie stanową głównie grunty rolne z enklawami zadrzewień a dalej tereny leśne. Po drugiej stronie drogi wojewódzkiej znajdują się grunty przeznaczone w planie miejscowym pod przemysł i usługi (aktualnie użytkowane rolniczo).

Cena nieruchomości wynosi 45.000,00 zł netto (zw z podatku vat).

Dla opisanej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta JG1K/00018220/6, w której w dziale II jako właściciel ujawniona jest Gmina Marciszów; działy III i IV księgi wolne są od wpisów. Na nieruchomości nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem niej nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne.  

Teren obejmujący ww. działkę nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w dwóch jednostkach planistycznych, w części oznaczonej jako teren użytkowany rolniczo oraz teren dopuszczalnego rozwoju osadnictwa i harmonijnie kształtowanego krajobrazu kulturowego. Działka znajduje się w granicach Rudawskiego Parku Krajobrazowego oraz na obszarze chronionym Natura 2000 „Rudawy Janowickie” PLH020011. 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wyznacza się do dnia 7 listopada 2023 r.

    Wójt Gminy

  Wiesław Cepielik