Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 94/2023
Wójta Gminy Marciszów z dnia 27 września 2023 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Ciechanowice, gmina Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 622 o pow. 0,1606 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

Działka o kształcie trapezu usytuowana na stromym stoku o znacznym nachyleniu w kierunku północno- zachodnim,
w klinie pomiędzy dwiema drogami o nawierzchniach asfaltowych — od strony północnej (na dole) przylega do drogi powiatowej prowadzącej z Marciszowa przez Ciechanowice w kierunku wsi Miedzianka w gminie Janowice Wielkie
w powiecie karkonoskim, natomiast na górze, od strony południowej, graniczy z drogą gminną. Teren nieogrodzony, stromy, częściowo porośnięty roślinnością trawiastą oraz pozbawionymi wartości użytkowej i rynkowej samosiewami drzew
i krzewów. Działka nie jest uzbrojona. Jednocześnie w drodze powiatowej przy granicy z szacowaną działką posadowiony jest pojedynczy słup z napowietrzną linią elektroenergetyczną Nn oraz przebiega napowietrzna linia telekomunikacyjna. Lokalizacja peryferyjna, na końcu wsi, około 1 km od granicy powiatu kamiennogórskiego z powiatem karkonoskim. Najbliższe sąsiedztwo stanowią podobne tereny niezabudowane pod zabudowę mieszkaniową oraz rozproszona zabudowa o funkcji mieszkaniowej i zagrodowej. Dalsze otoczenie stanową głównie grunty rolne z enklawami zadrzewień oraz rozległe tereny leśne usytuowane na okolicznych wzniesieniach Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Otoczenie o dużych walorach przyrodniczo- krajobrazowych.

Cena nieruchomości wynosi 40.000,00 zł netto (zw z podatku vat).

Dla opisanej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta JG1K/00002447/8, w której w dziale II jako właściciel ujawniona jest Gmina Marciszów; działy III i IV księgi wolne są od wpisów. Na nieruchomości nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem niej nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne.

Teren, obejmujący ww. działkę, nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w jednostce planistycznej określonej jako teren dopuszczalnego rozwoju osadnictwa oraz obszary harmonijnie kształtowanego krajobrazu kulturowego.

Działka znajduje się w granicach Rudawskiego Parku Krajobrazowego oraz obszaru Natura 2000 „Rudawy Janowickie” PLH020011. Jest to teren objęty historycznym układem ruralistycznym oraz strefą obserwacji archeologicznej wsi Ciechanowice.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wyznacza się do dnia 10 listopada 2023 r.

Wójt Gminy
Wiesław Cepielik