OGŁOSZENIE Wójta Gminy w sprawie konsultacji społecznych

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Marciszów
z dnia 20 października 2023 roku

 W sprawie: konsultacji społecznych projektu ”Rocznego Programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 571) na rok 2024.”

Na podstawie art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 571) Wójt Gminy Marciszów zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu ”Rocznego Programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 571) na rok 2024.”

Projekt programu dostępny jest na stronie internetowej www.marciszow.plwww.bip.marciszow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

  • nazwa i adres
  • dane rejestrowe
  • osoby uprawnione do reprezentowania organizacji
  • nazwisko przedstawiciela zgłoszonego do udziału w konsultacjach

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 20 października 2023 r. do 10 listopada 2023 r. na adres: Gmina Marciszów ul. Szkolna 6, 58–410 Marciszów, e-mail: promocja@marciszow.pl, fax 75 7410208 wew. 37 bądź bezpośrednio w urzędzie gminy.

O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Urzędu Gminy w Marciszowie. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę. Za prowadzenie konsultacji odpowiada kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego w Urzędzie Gminy w Marciszowie.

Wójt Gminy
mgr inż. Wiesław Cepielik

Sprawę prowadzi:
Łukaszun Aleksandra
Urząd Gminy Marciszów
Tel: 075/74 10 208 wew. 24
E-mail: promocja@marciszow.pl

PROJEKT Rocznego Programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 571) na rok 2024.